ฝ่ายพัฒนานักเรียน

 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม


นายประชัย  พรสง่ากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนาย...............
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายพัฒนานักเรียน


นายกุหลาบ  แสนจันทร์
หัวหน้างานพัฒนานักเรียน


งานสนับสนุน   งานดูแลนักเรียน     งานพัฒนานักเรียน 
 
อภิญญา  ยงศิริ
หัวหน้างานสำนักงาน


สริตา  มากชุมแสง
หัวหน้าสงานระบบดูแล
 


 งานส่งเสริมวินัยนักเรียน