บทเรียนที่ ๗

                                                                                                                                                                         

                                                                  ใบความรู้

วรรณยุกต์และการผันอักษร

          วรรณยุกต์   คือ  เครื่องหมายที่ใช้เขียนแทนเสียงดนตรี  แบ่งออกเป็น  รูปวรรณยุกต์     และเสียงวรรณยุกต์

          รูปวรรณยุกต์  มี    รูป  ดังนี้

๑.       รูป              เรียกว่า         รูปวรรณยุกต์  เอก    หรือ    ไม้เอก

๒.      รูป                เรียกว่า         รูปวรรณยุกต์  โท      หรือ    ไม้โท

๓.      รูป              เรียกว่า         รูปวรรณยุกต์  ตรี      หรือ    ไม้ตรี

๔.      รูป               เรียกว่า         รูปวรรณยุกต์  จัตวา  หรือ    ไม้จัตวา

          เสียงวรรณยุกต์  มี    เสียง  ดังนี้
                       ๑.                 เสียงสามัญ     ๒.                เสียงเอก     ๓.                เสียงโท      ๔.                เสียงตรี     ๕.                 เสียงจัตวา

การผันอักษร    หมู่  คำเป็น  มีหลักเกณฑ์ดังนี้

อักษรสูง   มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา  ผันได้    เสียง  คือ  เสียงเอก  เสียงโท เสียงจัตวา

          มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน  ยกเว้นเสียงจัตวาจะไม่ใส่วรรณยุกต์                                                              

 

เสียงสามัญ

 

 

เสียงเอก

 

เสียงโท

 

เสียงตรี

 

เสียงจัตวา

 

-

-

-

 

เข่า

สั่น

ฝ่า

 

เข้า

สั้น

ฝ้า

 

-

-

-

 

เขา

สัน

ฝา

 

                                                           

                                                                                                                                   

                   อักษรกลาง  มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ  ผันได้ครบ    เสียง  มีรูปกับเสียงตรงกัน

 

เสียงสามัญ

 

 

เสียงเอก

 

เสียงโท

 

เสียงตรี

 

เสียงจัตวา

 

จา

เตีย

เปา

 

 

จ่า

เตี่ย

เป่า

 

จ้า

เตี้ย

เป้า

 

จ๊า

เตี๊ย

เป๊า

 

จ๋า

เตี๋ย

เป๋า

 

อักษรต่ำ  มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ  ผันได้  ๓ เสียง  คือ  เสียงสามัญ เสียงโท  เสียงตรี  มีรูปกับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน  คือ  ถ้าเป็นรูปเอกจะเป็นเสียงโท  ถ้าเป็นรูปโทจะเป็นเสียงตรี

 

เสียงสามัญ

 

 

เสียงเอก

 

เสียงโท

 

เสียงตรี

 

เสียงจัตวา

 

นัน

คาง

ชา

 

 

-

-

-

 

นั่น

ค่าง

ช่า

 

นั้น

ค้าง

ช้า

 

-

-

-

 

อักษรต่ำคู่  จะผันได้ครบ    เสียง  เมื่อใช้อักษรสูงมาช่วย                          

 

เสียงสามัญ

 

 

เสียงเอก

 

เสียงโท

 

เสียงตรี

 

เสียงจัตวา

 

ทอง

ชาง

พอ

 

 

ถ่อง

ฉ่าง

ผ่อ

 

ท่อง ,ถ้อง

ช่าง ,ฉ้าง

พ่อ , ผ้อ

 

ท้อง

ช้าง

พ้อ

 

ถอง

ฉาง

ผอ

 

                            อักษรต่ำเดี่ยว  จะผันได้ครบ ๕  เสีย  เมื่อใช้    นำ  หรือ    นำ  มาช่วย

 

เสียงสามัญ

 

 

เสียงเอก

 

เสียงโท

 

เสียงตรี

 

เสียงจัตวา

 

นา

ยา

มอ

 

หน่า

อย่า

หม่อ

 

น่า , หน้า

ย่า , หย้า

ม่อ , หม้อ

 

น้า

ย้า

ม้อ

 

หนา

หยา

หมอ

 

Comments