ร้อยแก้ว

บทร้อยแก้ว ตาม “ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า คือ ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมายซึ่งยากกว่าการเขียนร้อยกรองนัก


ตัวอย่างบทวิเคราะห์, วิจารณ์บทร้อยแก้ว

บทร้อยแก้วเทิดพระเกียรติฯ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

        บทร้อยแก้วของไทยเรา ได้แก่ ไตรภูมิพระร่วง หรือเตภูมิกถา เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) เขียนเป็นบทร้อยแก้ว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนในพุทธศาสนา ในที่นี้ขอนำเสนอรางวัลชนะเลิศการประกวด "พ่อหลวงของปวงชน"

ภาพ:ภปร.JPG

        พ่อ คือ ผู้ที่ให้กำเนิด และเป็นผู้ที่มีพระคุณของเรา แต่ผู้ที่เป็นพ่อของคนไทยทุกคน คงไม่มีคำอื่นใดเหนือคำว่า “ พ่อหลวง ” ของพวกเราทุกคนเป็นแน่

        เมื่อเริ่มจะเขียนคำบรรยายถึงคำว่า “ พ่อหลวง ” ของคนไทยทุกคนแล้ว ก็มีอาการที่บอกไม่ถูก ไม่รู้จะสรรหาคำใดมาเขียน พรรณา รู้เพียงแต่ว่ามีอาการเหมือนขนลุกซู่ และเริ่มมีความรู้สึกเหมือนหัวใจพองโต ความรู้สึกปลาบปลื้มใจ ภูมิใจ และมีความรักความห่วงใย ที่มอบให้กับพระองค์ท่านมากมายเหนือสิ่งอื่นใดที่จะเขียนบรรยาย รู้แต่เพียงว่าไม่ว่าใครๆ ก็แล้วแต่ก็คงจะมีอาการที่ไม่ต่างจากกันเมื่อพูดถึงพระองค์ท่าน ความรู้สึกนี้ย่อมถ่ายทอดออกมาไม่หมด พระองค์ท่านเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่ทำให้พวกเรามีความสุข ทรงเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคน ยามใดที่พวกเราเดือดร้อนพบกับปัญหามากมายเพียงใด เมื่อได้ฟังพระราชดำรัสจากพระองค์ท่าน ความ ทุกข์และความเดือดร้อนเหล่านั้นก็จะหมดและหายไปในที่สุดและเราก็จะได้พบกับ รอยยิ้ม ทุกพื้นที่ในแต่ละภาคของประเทศไทยที่พบกับความเดือดร้อน ได้พบกับ อุทกภัย วาตภัย ภัยธรรมชาติใดๆ ก็แล้วแต่ เพียงพระองค์ท่านชี้แนะแนวทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น โครงการใดๆ ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำขึ้นทุกโครงการตามพระราชดำริก็ทำให้ความเดือดร้อนต่างๆ ผ่อนคลายลงและกลายเป็นความปลื้ม ปิติ ถึงแม้จะมีน้ำตาแต่ก็จะมีรอยยิ้มมาทดแทนที่น้ำตานั้นเสมอ พระองค์ท่านทรงห่วงใยและคอยดูแลลูกๆของพระองค์ให้คลายจากความทุกข์ พระองค์จะคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยและทรงคอยเตือนสติคนไทยให้มีความเป็น อยู่อย่างพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เราอยู่กันอย่างเป็นธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกันตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน รวมถึงมีชีวิตที่ราบเรียบอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่เข่นฆ่ากัน

        เดือนมิถุนายนนี้ เป็นเดือนที่พระองค์ท่านทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ข้าพเจ้าและลูกๆ คนไทยทุกคนขอรวมดวงใจตั้งจิตอธิษฐานให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงมี พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกๆ คน และข้าพเจ้าจะขอยึดมั่นในการทำความดีเพื่อเทิดทูนพระคุณของพระองค์ท่านตราบ นานเท่านาน


เรื่องสามก๊ก ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า

        คัดมาจากหนังสือสามก๊กของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ตอนที่ 37 ฉบับราชบัณฑิตยสภาชำระ เป็นวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทนิทานที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น หนังสือที่แต่งดียอดเยี่ยมประเภทร้อยแก้วคู่กับหนังสือาชาธิราช


ภาพ:สามก๊ก1.jpg


ภาพ:สามก๊ก2.jpg


  • ลักษณะการเขียน

        เรื่องสามก๊กเป็นร้อยแก้วที่ได้รับการยกย่องว่ามีสำนวนโวหารดี ถ้อยคำภาษาเรียบเรียงไว้อย่างสละสลวย จนมีนักประพันธ์ยุคหลังได้เลียนแบบสำนวนโวหารจากเรื่องสามก๊ก ทั้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่บรรยายได้ดี และมีการดำเนินเรื่องดี ในการกล่าวถึงลักษณะนิสัยตัวละคร การสนทนา นอกจากสำนวนภาษาที่จัดว่าดีเยี่ยมแล้ว หนังสือสามก๊กยังอยู่ในความนิยมของผู้อ่านไม่ว่าจะอยู่ในสมัยใด เพราะเนื้อเรื่องของสามก๊กนั้น ไม่ว่าจะจับเอาตอนใดขึ้นมาปรับใช้กับชีวิตคนในทุกยุคทุกสมัยได้เป็นอย่างดี

  • การใช้ภาษา

        สามก๊กเป็นเรื่องที่มีสำนวนเฉพาะตัว ได้รับการยกย่องว่ามีสำนวนโวหารดีเยี่ยม ทั้งในการเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวย และการใช้โวหารอุปมาอุปไมย บรรยายโวหาร จนถือเป็นแบบอย่างการเขียนร้อยแก้วที่ดี ถ้อยคำสำนวนต่างๆล้วนเป็นสำนวนที่ติดใจคนอ่านทุกยุคทุกสมัย


การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

        การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจะอ่านออกเสียงแบบธรรมดาเพื่อสื่อสาร ให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องราว การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนี้ใช้กันมากในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพอ่านข่าว อ่านรายงาน อ่านบทความทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือบุคคลที่อ่านสุนทรพจน์ เป็นต้น ผู้อ่านจะต้องอ่านให้น่าฟัง ใช้เสียงพูดธรรมดา แต่มีการเน้นถ้อยคำเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและเข้าใจเรื่องราวที่อ่าน สามารถรับสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน


หลักการอ่านร้อยแก้วมีดังนี้

1.อ่านให้น่าฟัง ผู้อ่านจะต้องลองซ้อมอ่านโดยอ่านในใจครั้งหนึ่งก่อน เพื่อให้รู้เรื่องราวที่อ่านสามารถเข้าใจบทอ่านอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเข้าใจความ หมายของคำ ถ้อยคำ สำนวนที่อ่านเข้าใจความคิดสำคัญของเรื่องที่อ่าน จึงจะสามารถเว้นวรรคตอนการอ่านให้ถูกต้องตามเรื่องราว สามารถใช้น้ำเสียงได้น่าฟัง มีการเน้นถ้อยคำอย่างถูกต้องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง และอ่านได้อย่างคล่องแคล่วราบรื่นไม่ตะกุกตะกัก

2.อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรืออ่านให้ถูกต้องตามความนิยม การอ่านเป็นเรื่องของทักษะซึ่งจะต้องมีการฝึกฝนการอ่านอยู่เสมอ โดยอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี คำบางคำอ่านตามความนิยม ผู้อ่านจะต้องทราบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านคำต้องหมั่นสังเกตการอ่านของผู้อื่น คำใดควรอ่านอย่างไร ถ้าไม่แน่ใจควรใช้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ช่วยตัดสินการอ่าน

3.อ่านให้ชัดเจน ได้แก่ อ่านออกเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ อย่างถูกต้อง เช่น การอ่านออกเสียง ร – ล หรือคำควบกล้ำ ชัดเจน การอ่านไม่ชัดเจน นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านขาดความระมัดระวัง แล้วยังขาดการศึกษาอีกด้วย

4. อ่านมีจังหวะ แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง ภาษาไทยจะต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกที่ ผู้อ่านต้องอ่านเรื่องนั้น ๆ ให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อจะได้แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง ฝึกการอ่านให้มีวรรคตอน ผู้อ่านอาจทำเครื่องหมาย / คั่นข้อความที่เว้นวรรค ถ้าผู้อ่านอ่านผิดวรรคตอนย่อมทำให้ความหมายผิดไปด้วย เช่น

“ ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงในเวลาทำงาน”

มีความหมายว่า — ในเวลาทำงานห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงมาทำงาน

ถ้าเว้นวรรคตอนการอ่านผิดเป็นดังนี้ “ ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงใน / เวลาทำงาน” ความหมายจะเปลี่ยนไป

5. อ่านให้คล่องแคล่ว ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่อ่านตะกุกตะกัก อ่านให้ต่อเนื่องกัน การอ่านให้คล่องแคล่วจะต้องรู้จักกวาดสายตาในการอ่าน ดังนี้

5.1 การจับสายตาที่ตัวอักษร สายตาจะต้องเคลื่อนไปบนตัวอักษรบนบรรทัดจากซ้ายไปขวา โดยจับสายตาไปทีละจุด จุดละ ๔ - ๕ คำ เป็นระยะ ๆ ดังนี้

x…….x…….x…….x…….x…….x…….x…….x

5.2 ช่วงสายตา หมายถึง จำนวนคำที่สายตากวาดไปบนตัวหนังสือทีละจุด ควรเป็น ๔-๕ คำ

5.3 การอ่านย้อนกลับ บางคนอ่านแล้วต้องอ่านย้อนกลับเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การอ่านย้อนกลับทำให้อ่านได้ช้า

การอ่านได้คล่องแคล่วต้องฝึกอ่านโดยจับสายตาบนตัวหนังสือเป็นช่วง ๆ ดังกล่าวและต้องอ่านอย่างมีสมาธิจึงจะอ่านได้รวดเร็ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • School.obec.go.th
  • พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
  • รางวัลชนะเลิศการประกวดร้อยแก้วเทิดพระเกียรติฯ โดยนางสาวอาภาพร ไข่ถาวร นักศึกษาชั้น ปวช. ๓ สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
Comments