การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
"Pharmacology for Better Life"
วันที่ 20-22 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2  โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักการและเหตุผล
        การศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านยามีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้น  ปัจจุบันการศึกษาวิจัยและเทคนิคการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาบูรณาการเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรงกับกลุ่มโรคเป้าหมาย และได้ยาที่มีความปลอดภัยสู่ท้องตลาดทันต่อภาวะโรคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นยามะเร็ง ในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนั้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาใหม่จำนวนมากมายเหล่านี้มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (biological products) ที่ได้มาจากเทคนิคต่างๆทางด้านชีวสังเคราะห์ (biosynthesis) ในฐานะนักเภสัชวิทยาและบุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ต้องติดตามและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้ว ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ควรพิจารณา ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ ทั้งในด้านกฏหมายและสังคม 
        ในสังคมไทยปัจจุบัน แนวโน้มพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคมีมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและความงามจึงมีการผลิตออกมามากมาย รวมทั้งมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างสูง การติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสารสำคัญต่างๆ ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จึงยังเป็นอีกประเด็นที่นักเภสัชวิทยา บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนิสิตนักศึกษาควรจะติดตามอย่างต่อเนื่อง 
        สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 เพื่อเป็นเวทีให้นักเภสัชวิทยา บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งในด้านวิจัยและการสร้างเสริมความรู้ใหม่ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชวิทยาที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัย และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชวิทยา
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเภสัชวิทยาและนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักเภสัชวิทยาระดับอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการประชุมวิชาการ
 • The Decades of HIV Medicine: From Treatment to Prevention -  Good News and Challenges
 • Plenary Lecture:  Pharmacogenomics  
 • Session I:  Biosimilars 
  • What is Biosimilars?
  • EPO Case: Public Hearing and Registration Process
  • Regulatory Issues of Biosimilars in Thailand and ASEAN countries
  • Clinical Experience on Biosimilars
 • สมุนไพรพรมมิ – จากตลิ่งสู่ตลาด
 • Special Lecture:  Role of Oligopeptides in Human Health
 • Session II:   In silico Pharmacology
  • Computational Approaches for Drug Design: Serotonin and Its Transporter SERT in Neurological Drug Discovery
  • Physiologically-Based Pharmacokinetic (PBPK) Modeling and Its Applications in Drug Development
  • Pharmacokinetic-Pharmacodynamic (PKPD) Modeling of Biologics

วิธีจัดการประชุม
 • บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
 • การนำเสนอผลงานวิจัยด้านเภสัชวิทยา
ระยะเวลา และสถานที่จัดประชุม
3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2556
ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2  โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ค่าลงทะเบียน
 สมาชิก* ไม่ใช่สมาชิก   นิสิตนักศึกษา
 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
      (Early Bird Registration)
1,500 บาท 2,000 บาท   500 บาท
 วันที่ 1 -15 มีนาคม 2556 2,000 บาท  2,500 บาท  800 บาท
* ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาอาวุโส (อายุ 60 ปีขึ้นไป) (โดยแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า)
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าประชุมได้รับองค์ความรู้ใหม่  ทันสมัย ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์จากการทำงานทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอนร่วมกันและเกิดการต่อยอดพัฒนาความรู้ใหม่  
3. ผู้เข้าประชุมได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางเภสัชวิทยา