หน่วยงานภายใน รพร.ด่านซ้าย

ใบเบิกเวชภัณฑ์ หน่วยงาน ใน รพร.ด่านซ้าย

 1
เวชปฏิบัติครอบครัว
 คลิก
 2
ผู้ป่วยใน 1
 คลิก
 3
แพทย์แผนไทย
 คลิก
 4
ทันตกรรม
 คลิก
 5
จ่ายกลาง
 คลิก
 6
ผู้ป่วยใน 3 
 คลิก
 7
ผู้ป่วยใน 2
 คลิก
 8
ผู้ป่วยนอก
 คลิก
 9
ห้องคลอด
 คลิก
 10
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 คลิก


Comments