PHAN VĂN DANH


 
  • GIÁO TRÌNH

Bài giảng xác suất    

 Chương 1:

            Không gian xác suất   

         Bài tập chương 1

         Hướng dẫn giải BTC1

         Không gian xác suất show

 Chương 2:          

         Đại lượng ngẫu nhiên

         Đ.lượng ngẫu nhiên show

          Bài tập chương 2

Chương 3:

          Thông kê mô tả show 

           Thống kê mô tả

Chương 4:

            Ước lượng show 

             Ước lượng

Chương 5: 

            Kiểm định show

            Kiểm định

Bài giảng phương    trình vi phân

Chương 1:

Các khái niệm cơ bản - Cách giải một số phương trình vi phân cấp một đơn giản

Chương 1 show

Chương 2:

Sự tồn tại và duy nhất nghiệm

Chương 2 show

Chương 3:

Phương trình vi phân cấp cao

Chương 3 show

Chương 4:

Hệ phương trình vi phân tuyến tính

Chương 4 show

Bài tập PTVP A   

Bài tập PTVP B

 

 

            

          

  • LÝ LỊCH CÁ NHÂN