แนวทางการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21.pdf
ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

https://drive.google.com/drive/folders/1fANApzIhnwRAkxKaKUpLEiuS2PhIniS7?usp=sharing