- Đồng Hồ Vạn Năng

Click hình ảnh

https://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/kyoritsu-1030
Click hình ảnh

https://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/kyoritsu-1109s
Click hình ảnh

https://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/model-2012r
Click hình ảnh
https://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/dhong-ho-van-nang-kyoritsu-1011
Click hình ảnh

https://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/kyoritsu-1052
Click hình ảnh

https://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/kyoritsu-1110
Click hình ảnhhttps://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/dhong-ho-van-nang-kyoritsu-1018
Click hình ảnh

https://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/kyoritsu-1052
Click hình ảnh

https://sites.google.com/site/phanphothietbidienschneider/thiet-bi-dho-kyoritsu/dong-ho-van-nang/model-2001
Click hình ảnh