VIDEO CLIP‎ > ‎Phim tư liệu‎ > ‎

Sự thật về Hồ Chí Minh từ phim Mỹ

đăng 08:22, 6 thg 2, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh.
Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho quan hệ Việt - Mỹ từ trước năm 1945 bằng việc cứu phi công Mỹ ở Việt Bắc. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 Hồ Chí Minh trích dẫn câu nói nổi tiếng trong Tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ. Hồ Chí Minh đã viết nhiều thư gửi Tổng thống Mỹ công nhận chính phủ Việt Nam. Rất tiếc những cơ hội đó bị người Mỹ làm ngơ.  

Sự thật về Hồ Chí Minh tiết lộ từ phim Mỹ.


Comments