LỜI CÁM ƠN

 

  

          Nghiên cứu để đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và tổ chức hoạt động của Công đoàn hiện nay của tỉnh, từ đó đề xuất giải pháp thích hợp, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, chính sách và tổ chức hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân và chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thể theo yêu cầu chỉ đạo của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, được sự thống nhất của sở Khoa học công nghệ môi trường và của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, đồng thời qua thực tiễn quá trình công tác, Ban Chủ nhiệm đề tài đã chọn và nghiên cứu đề tài này nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ chung của Đảng và Nhà nước ta xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

          Khi nghiên cứu và viết đề tài, chúng tôi đã hết sức cố gắng, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của sở Khoa học công nghệ và môi trường, của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, của Văn phòng UBND tỉnh, của nhiều cơ quan, đơn vị, của các đồng chí, đồng nghiệp... song đề tài cũng còn những hạn chế nhất định.

 

          Chúng tôi xin chân thành cám ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, các đồng chí, đồng nghiệp đối với đề tài này./.

 

 

 

                                                Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2001

 

                                                              CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

 

                                                                  Phạm Văn Uýnh