Báo cáo khoa học công nhân

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Về Công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa


ĐỀ TÀI

 

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG NHÂN VÀ 

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

 

 -----

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ  MÔI TRƯỜNG TỈNH CÀ MAU

 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ:  LIÊN ĐOÀN LAO ĐNG TỈNH CÀ MAU

CƠ QUAN PHỐI HỢP:     VĂN PHÒNG UBND TỈNH CÀ MAU


CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:

Cử nhân: Phạm Văn Uýnh

Chuyên viên chính Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau


PHÓ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:

Cử nhân: Đinh Đức Tởn

Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau

Cử nhân: Huỳnh Minh Hiếu

Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau

 

 

LỜI DẪN

PHẦN MỞ ĐẦU

BÁO CÁO TOÀN VĂN


PHỤ LỤC SỐ LIỆU