Home
WebRep
Overall rating
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Aug 29, 2016, 8:43 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  3183k v. 2 May 16, 2017, 11:36 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Điểm Kiểm tra thường kỳ   181k v. 2 Jan 25, 2017, 4:31 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Điểm Thi hết môn  177k v. 2 Jan 25, 2017, 4:31 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  1743k v. 2 Jul 11, 2016, 7:11 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  2598k v. 2 Jul 11, 2016, 7:11 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  475k v. 2 Jul 11, 2016, 7:14 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Khai báo VN-2000 trong phần mềm MapInfo  19k v. 2 Apr 14, 2017, 1:43 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  2477k v. 2 Jul 11, 2016, 7:11 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Chương 1. Đại cương về Bản đồ học  904k v. 5 Jun 9, 2016, 12:16 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC BẢN ĐỒ   3838k v. 2 Aug 19, 2016, 3:20 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3. Ngôn ngữ bản đồ và Tổng quát hóa bản đồ  118k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 4. Bản đồ địa hình  2654k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 5. Bản đồ địa chính  475k v. 3 Feb 15, 2016, 11:56 PM Hung T. Pham
Ĉ
View Download
  17k v. 2 Aug 19, 2016, 3:53 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Bộ phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ, gồm có 3 module: BLTrans (chuyển từ BL <-> XY); Trans (chuyển từ VN2000 - WGS84 - HN72, định dạng là BL); CZone (chuyển đổi múi chiếu: 3 độ sang 6 độ, dời kinh tuyến trục,...)  5386k v. 3 Aug 19, 2016, 3:24 PM Hung T. Pham
ċ

View
Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ do Bộ TNMT phát hành, cần đăng ký tài khoản để thấy link và xem hướng dẫn  Aug 19, 2016, 3:25 PM Hung T. Pham
ċ

View
Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ DPSurvey  Aug 19, 2016, 3:53 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Bài thực hành nhóm: Tính tọa độ điểm trên bản đồ và chuyển điểm có tọa độ đã biết lên bản đồ (lưới kinh vĩ và lưới km)   173k v. 2 Aug 19, 2016, 3:20 PM Hung T. Pham
ċ

View
Thông tư hướng dẫn về Bản đồ địa chính (mới nhất)  Aug 19, 2016, 3:20 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 16, 2016, 12:02 AM Hung T. Pham
ċ

View
link dữ liệu nắn ảnh (copy và dán vào trình duyệt web): https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZWf31ZmKgIH2rff48nbT3rORyyTBvUnXtV  Sep 30, 2016, 7:24 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ĉ
View Download
Nội dung gợi ý ôn tập  31k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  76k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

Download
Tài liệu hướng dẫn thực hành viễn thám với phần mềm ENVI của công ty GeoViet  3131k v. 3 Feb 16, 2016, 12:02 AM Hung T. Pham
ċ

Download
  1k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
ċ

Download
  2k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
Ĉ
View Download
Ví dụ minh họa tính chỉ số thống kê ảnh  33k v. 3 Feb 15, 2016, 11:57 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Aug 31, 2016, 8:44 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Aug 31, 2016, 8:47 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢN ĐỒ HỌC  2367k v. 2 Jun 8, 2016, 11:48 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC BẢN ĐỒ  3414k v. 2 Jun 8, 2016, 11:49 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3.NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ & TỔNG QUÁT HÓA BẢN ĐỒ  321k v. 2 Jun 8, 2016, 11:49 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 4. BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH  1184k v. 2 Jun 8, 2016, 11:49 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết môn học (áp dụng cho Học kỳ mùa xuân, Năm học 2015 - 2016)  477k v. 2 Feb 16, 2016, 12:14 AM Hung T. Pham
ċ

Download
Báo cáo seminar của các nhóm LHP 02 môn CSBĐ học  6784k v. 2 Jun 7, 2016, 6:07 PM Hung T. Pham
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
link dữ liệu nắn ảnh (copy và dán vào trình duyệt web): https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZWf31ZmKgIH2rff48nbT3rORyyTBvUnXtV  Sep 30, 2016, 7:24 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 19, 2016, 8:12 AM Hung T. Pham
ċ

View
  Jun 13, 2016, 9:06 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ GIS  5174k v. 2 Jun 13, 2016, 9:11 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG GIS  3454k v. 2 Jun 13, 2016, 9:11 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 3. TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM  693k v. 2 Jun 13, 2016, 9:11 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Chương 4. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT VIỄN THÁM  3960k v. 2 Jan 2, 2017, 11:00 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Đề cương chi tiết môn học (áp dụng cho Học kỳ mùa xuân, Năm học 2015 - 2016)   479k v. 2 Feb 16, 2016, 12:23 AM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Điểm thi  175k v. 2 Jan 25, 2017, 6:21 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
  4336k v. 2 Mar 11, 2016, 6:16 PM Hung T. Pham
Ċ
View Download
Điểm Kiểm tra thường kỳ  185k v. 2 Jan 25, 2017, 4:13 PM Hung T. Pham
ċ

View
Cần đăng ký tài khoản (miễn phí tại diễn đàn này) mới xem được link!  Feb 28, 2016, 11:55 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Mar 11, 2016, 6:21 PM Hung T. Pham
ċ

View
Bổ sung thêm thông tin: https://en.wikipedia.org/wiki/Landsat_program  Jun 15, 2016, 4:53 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Jun 15, 2016, 4:53 PM Hung T. Pham
ċ

View
  Jun 15, 2016, 4:53 PM Hung T. Pham
Comments