กรอกคะแนนตามจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559

---------เลือกแบบกรอกคะแนน---------


เดือนพฤษภาคม 2559 >>>>>>> (ปิดการกรอกคะแนน)
เดือนมิถุนายน 2559 >>>>>>>>  (ปิดการกรอกคะแนน)
เดือนกรกฎาคม 2559 >>>>>>>>(ปิดการกรอกคะแนน)

เดือนสิงหาคม 2559 >>>>>>>> (ปิดการกรอกคะแนน)

เดือนกันยายน 2559 >>>>>>>> (ปิดการกรอกคะแนน)

เดือนตุลาคม 2559  >>>>>>>>  (ปิดการกรอกคะแนน)

เดือนพฤศจิกายน 2559 >>>>>>>>(ปิดการกรอกคะแนน)

เดือนธันวาคม 2559 >>>>>>>>(ปิดการกรอกคะแนน)

เดือนมกราคม 2560 >>>>>>>>(ปิดการกรอกคะแนน)

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เดือนมีนาคม 2560

  • แบบกรอกคะแนน 1 กิจกรรมการเขียนคำศัพท์ภาษาไทย
  • แบบกรอกคะแนน 2 กิจกรรมการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
  • แบบกรอกคะแนน 3 กิจกรรมหน้าที่พลเมืองและแนะแนว
  • แบบกรอกคะแนน 4 กิจกรรมพุทธศาสน์
  • แบบกรอกคะแนน 5 กิจกรรมวิทยาศาสตร์
  • แบบกรอกคะแนน 6 กิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • แบบกรอกคะแนน 7 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
  • แบบกรอกคะแนน 8 กิจกรรมสูตรคูณหรรษา
  • แบบกรอกคะแนน 9 กิจกรรมรอบรู้ไอที
  • แบบกรอกคะแนน 10 กิจกรรมบูรณาการสู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
  • แบบกรอกคะแนน 11 กิจกรรมการทำคลังข้อสอบ

Comments