• แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
    ส่ง 25 ธ.ค. 2560 00:41 โดย อำนวย หาแก้ว
  • คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ เพื่อให้ราชการและลูกจ้างในสังกัดโรงพยาบาลผาขาว ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เสริมส้รางคุณภาพบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลผาขาว ให้อย ...
    ส่ง 25 ธ.ค. 2560 00:28 โดย อำนวย หาแก้ว
  • ทดสอบระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้างข้อมูลการทำประกาศอย่างเป็นทางการโรงพยาบาลผาขาว 
    ส่ง 22 ธ.ค. 2560 01:27 โดย อำนวย หาแก้ว
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »