แปลภาษา จากเว็บ จากเอกสารอื่นๆ ทั่วโลก

ċ
http://english-thai-dictionary.com/
ดู
  31 ส.ค. 2554 03:27 นายวิฑูรย์ ทองสด
ċ
http://lexitron.nectec.or.th/2009_1/index.php?q=index
ดู
  31 ส.ค. 2554 03:26 นายวิฑูรย์ ทองสด
ċ
http://translate.google.co.th/#
ดู
บริการแปลภาษาออนไลน์ฟรีของ Google จะแปลข้อความและหน้าเว็บได้ในทันที บริการแปลนี้สนับสนุน: ภาษาไทย, ภาษากรีก, ภาษากาลิเชียน, ภาษาเกาหลี, ภาษาคะตะลัน, ...  25 ก.พ. 2554 19:28 นายวิฑูรย์ ทองสด
ċ
http://www.it-guides.com/index.php/world-dictionary-online
ดู
อื่นๆๆ  31 ส.ค. 2554 03:29 นายวิฑูรย์ ทองสด
Comments