หน้าหลักครู  คือ

ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา


ครู คือ ผู้ที่จุดดวงประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์พ้นจากความมืด คือ ความไม่รู้ โดยพยายามประคับประคอง ส่งเสริมให้ศิษย์เจริญก้าวหน้าในทุกวิถีทาง ฉะนั้น ครูที่แท้จริงคือ ผู้ให้สำหรับศิษย์โดยไม่มีขอบเขตจำกัด ทั้งนี้เพราะหัวใจและวิญญาณของครูบรรลุสิ่ง ประการ คือ 

"ปัญญา กรุณา และบริสุทธิ์" 


"
Teachers
mold 
the
national
"

Comments