5.4 Phạm Văn Hưởng

TRANG CHỦ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

PHẠM VĂN HƯỞNG

(Đời thứ 5, con thứ 4)

 

Ông Phạm Văn Hưởng là con thứ 4, vợ thứ của ông Phạm Văn Trì. Ông là người cao lớn, khỏe mạnh, có sức địch phi thường. Ông lấy bà người cùng làng tên là Phạm Thị Nội; bà cũng là người cao lớn, khỏe mạnh.

Mộ ông bà an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ.

 

Các anh em ruột:
    Phạm Văn Hoàn;
    Phạm Văn Ngư;
    Phạm Thị Nữ.

Ông bà sinh được các con là:
         Phạm Văn Tựa; 
         Phạm Văn Sự;
         Phạm Văn Dĩ;
         Phạm Thị Nhịn.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.