4.6 Phạm Văn Càn

TRANG CHỦ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

PHẠM VĂN CÀN

(Đời thứ 4, con thứ 6)

Cụ Phạm Văn Càn còn gọi là tự Phúc Càn, con thứ của Cao tổ Phạm Văn Bút. Ông là người có học thức, khỏe mạnh, có uy tín trong vùng. Chưa rõ ông mất năm nào. Mộ ông được an táng tại nghĩa địa làng Quảng Hạ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình.

Các người anh, em của cụ có:

Phạm Văn Tiến;

Phạm Văn Trì;

Phạm Văn Phớn;

Phạm Văn Thựng;

Phạm Văn Chỉnh.

Ông bà sinh được các người con:

Phạm Văn Đán;

Phạm Văn Đam;

Phạm Văn Tuân.

Vào đời thứ 4, khi ông Phạm Văn Tiến là trưởng họ không có con trai nối dõi, trong họ lập thứ lên trưởng, đồng thời cũng phân chi. Các con, cháu của cụ Phạm Văn Càn hình thành chi mới, do ông Phạm Văn Đam làm trưởng họ của chi này; gọi là chi thứ.

. 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.