home

Phả hệ họ Phạm

lTRANG CHỦ l ĐĂNG NHẬP l THƯ ĐIỆN TỬ l PHẢ HỆ l LIÊN HỆ l TÌM KIẾM l 

 

PHẢ HỆ ĐỒ

 

 

Đời ông, bà trên (Thượng tổ)

1.  Phạm Văn (Thủy tổ)

2.1 Phạm Văn Hồng (Cao tổ)

     3.1 Phạm Văn Bút (Đại tổ)

          4.1 Phạm Văn Tiến

               5.1 Phạm Văn Sính

          4.2 Phạm Văn Trì (Trung tổ)

               5.1 Phạm Văn Hoàn

                    6.1 Phạm Thị Điển

                    6.2 Phạm Văn Hiểu

                         7.1 Phạm Thị Trược

                         7.2 Phạm Thị Phiêu

                         7.3 Phạm Văn Quyênh

                              8.1 Phạm Thị Thư

                              8.2 Phạm Văn Trí

                              8.3 Phạm Thị Luận

                              8.4 Phạm Văn Tuyến

                                   9.1 Phạm Văn Tình

                                   9.2 Phạm Văn Tuyền

                              8.5 Phạm Thị Liệu

                              8.6 Phạm Thị Hoà

                         7.4 Phạm Văn Ngoãn

                              8.1 Phạm Thị Chúc

                              8.2 Phạm Văn Uýnh

                                   9.1 Phạm Tô Đông Thức

                                   9.2 Phạm Minh Đức

                                   9.3 Phạm Thanh Long

                              8.3 Phạm Văn Thụy

                                   9.1 Phạm Thị Thu Thuỷ

                                   9.2 Ngọc Nga

                              8.4 Phạm Văn Trình

                              8.5 Phạm Thị Kim Ngân

                              8.6 Phạm Bích Ngọc

                    6.3 Phạm Thị Đang

               5.2 Phạm Văn Ngư

                    6.1 Phạm Thị Ngải

                    6.2 Phạm Thị Tiếp

                    6.3 Phạm Thị Bướm

                    6.4 Phạm Văn Phú 

                         7.1 Phạm Thị Viêm

                         7.2 Phạm Văn Bính

                              8.1 Phạm Thị Hiên

                              8.2 Phạm Văn Nhâm

                                   9.1 Phạm Văn Thám

                                   9.2 Phạm Thị Tâm

                              8.3 Phạm Thị Nhẫn

                              8.4 Phạm Thị Kha

                              8.5 Phạm Văn Hoà

                              8.6 Phạm Văn Việt

                              8.7 Phạm Thị Khiêm

                              8.8 Phạm Thị Huyền

                         7.3 Phạm Văn Ác

                         7.4 Phạm Văn Thìn

                         7.5 Phạm Thị Hẩn

                         7.6 Phạm Thị Luyến

                    6.5 Phạm Thị Chuộng

               5.3 Phạm Thị Nữ

               5.4 Phạm Văn Hưởng

                    6.1 Phạm Văn Tựa

                         7.1 Phạm Văn Kỷ

                              8.1 Phạm Văn Dũng

                                   9.1 Phạm Thị Thúy

                         7.2 Phạm Thị Thềm

                         7.3 Phạm Văn Hào

                              8.1 Phạm Thanh Hải

                                   9.1 Phạm Văn Cường

                              8.2 Phạm Thanh Bình

                         7.4 Phạm Văn Đài

                              8.1 Phạm Văn Đoàn

                              8.2 Phạm Thị Nga

                              8.3 Phạm Thị Ngân

                              8.4 Phạm Thị Hằng

                              8.5 Phạm Văn Việt

                         7.5 Phạm Thị Lòng

                         7.6 Phạm Thị Hơn

                         7.7 Phạm Thị Lành

                         7.8 Phạm Thị Xu

                    6.2 Phạm Văn Sự

                         7.1 Phạm Văn Lợi

                              8.1 Phạm Thị Oanh

                              8.2 Phạm Văn Toàn

                                   9.1 Phạm Thị Thùy Linh

                                   9.2 Phạm Tô Văn Hoàng

                              8.3 Phạm Thị Lương

                              8.4 Phạm Văn Thắng

                         7.2 Phạm Thị Biêm

                         7.3 Phạm Văn Lộc

                              8.1 Phạm Thị Thảo

                              8.2 Phạm Thị Ngọc

                              8.3 Phạm Văn Dũng

                              8.4 Phạm Thị Thúy

                         7.4 Phạm Văn Học

                              8.1 Phạm Thị Hương

                              8.2 Phạm Văn Hạnh

                              8.3 Phạm Văn Thức

                    6.3 Phạm Văn Dĩ

                    6.4 Phạm Thị Nhịn

          4.3 Phạm Văn Phớn

               5.1 Phạm Thị (Choản)

               5.2 Phạm Thị (Ấn)

               5.3 Phạm Thị (Liên)

               5.4 Phạm Thị Lầu

               5.5 Phạm Văn Hùng

          4.4  Phạm Văn Thựng

               5.1 Phạm Văn Ích

          4.5 Phạm Văn Chỉnh 

               5.2 Phạm Văn Nghiêm

                    6.1 Phạm Thị Lác

                    6.2 Phạm Thị Ngăn

                    6.3 Phạm Thị Xuyến

          4.6 4.6 Phạm Văn Càn 

               5.1 Phạm Văn Đán

                    6.1 Phạm Thị Cần

                    6.2 Phạm Thị Mẫn

               5.2 Phạm Văn Đam

                    6.1 Phạm Văn Đốm

                         7.1 Phạm Thị Lan

                         7.2 Phạm Văn Thông

                         7.3 Phạm Thị Chinh

                         7.4 Phạm Thị Các

                         7.5 Phạm Thị Từ

                         7.6 Phạm Thị Miến

                         7.7 Phạm Thị Tỵ

                    6.2 Phạm Văn Chẩm

                         7.1 Phạm Thị Chanh

                         7.2 Phạm Thị Nhân

                         7.3 Phạm Văn Liêu

                              8.1 Phạm Thị Thiện

                              8.2 Phạm Văn Dương

                              8.3 Phạm Thị Hà

                              8.4 Phạm Thị Bình

                              8.5 Phạm Thị Hoa

                         7.4 Phạm Văn Thiều

                              8.1 Phạm Thị Thu

                              8.2 Phạm Thị Thanh

                              8.3 Phạm Thị Thảo

                              8.4 Phạm Thị Huyền

                              8.5 Phạm Văn Hảo

                         7.5 Phạm Thị Út

                    6.3 Phạm Văn Phiệt

                         7.1 Phạm Thị Chỉ

                         7.2 Phạm Văn Phiết

                         7.3 Phạm Văn Việt

                         7.4 Phạm Thị Chí

                    6.4 Phạm Thị Tốn

               5.3 Phạm Văn Tuân

                    6.1 Phạm Văn Thành

                    6.2 Phạm Văn Gừng

                         7.1 Phạm Thị Chinh

 

 Cây phả hệ

 

Comments