แผนธุรกิจ โฮมสเตย์ บ้านดิน บ้านไม้ไผ่ เกษตรพอเพียง

     
     

โฮมสเตย์

 

โฮมสเตย์     เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พักและนำเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้สัมผัสธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของชุมชนอย่างใกล้ชิด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการจัดบริการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาที่พักในท้องถิ่นนั้นศึกษาและเรียนรู้ถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่  จึงนับเป็นจุดขายที่มีเสน่ห์ดึงดูดลูกค้าของธุรกิจโฮมสเตย์เป็นอย่างยิ่ง   ประกอบกับในแต่ละช่วงในรอบ  1   ปีนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการจะได้รับบริการเสริมในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่หลากหลายไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลที่ลูกทัวร์ไปพัก โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  ตัวอย่างเช่น  การพาเข้าร่วมกิจกรรมการจับเคย   การเลี้ยงปลาในกระชังของชาวเล/ชาวประมง   การทำนา   การจับปูนา  การหาสมุนไพรในป่าละเมาะ  การทำปุ๋ยชนิดต่าง ๆ   การสอนทำอาหารพื้นเมือง  นวดแผนโบราณ/สปาสมุนไพร  การเดินป่า   การไปส่องสัตว์  ฯลฯ  ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์   ควรเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยในท้องถิ่นหรือในพื้นที่นั้น  หรือหากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะต้องมีความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรม    ประเพณีที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นนั้น  และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการนำมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิดและเกิดความประทับใจและ / หรือได้รับความรู้ที่ประทับใจและแปลกใหม่นำไปเล่าสู่กันฟังเมื่อกลับประเทศ  เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศให้ชาวต่างประเทศได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย