แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา


มาตรฐานและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ปีการศึกษา 2562 – 2564

มาตรฐาน  1  คุณภาพของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ต     

กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                      มีสุขภาวะทางร่างกาย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม  

                     มีวิริยะอุตสาหะ  รับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่  3  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

                      รูปธรรม   

กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่  5   จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  สิทธิ

                      มนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ  

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล   

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่า

                     ระดับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด  ระดับประเทศ

                     และต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตาม

                     มาตรฐานสากล (ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ เทคโนโลยี

                     คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาความพร้อมในด้านทักษะชีวิตและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่  4 การพัฒนาความเป็นผู้นำตามหลัก 7 Habits 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่   3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล     

กลยุทธ์ที่  1    เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่  2   การกำกับ ติดตาม ประเมิน การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่  3   ส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

                      จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่  4   เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ

                      ภายนอกประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่   4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล     

กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาครูและบุคลากรอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่  2    พัฒนาความสามารถในการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่  3    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการ

                       ใช้เทคโนโลยี

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 5    พัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผลอย่างรอบ

                            ด้านที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล       

กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                       อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ต     
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล     
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล     
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
                           วัดผลอย่างรอบ
ด้านที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล    

พันธกิจ

    1. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ตและมี 
         สุนทรียศาสตร์
     2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล
     3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล
     4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามวิชาชี
     5. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
        ผู้เรียน และการวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

เป้าหมาย (การศึกษาขั้นพื้นฐาน )


1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม)
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ
3.ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  (ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ
4.ส่งเสริมภาวะผู้นำตามหลัก 7 Habits
5.ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ
6.มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ
7.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
8.โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9.ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิผล
10.หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
11.จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
12.มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ


ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ร้อยละผู้เรียนสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ
3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตามค่านิยมของมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ 
    มีความรับผิดชอบต่อสังคม )
4. ร้อยละ ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ร้อยละของผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและสันติ
7. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.  ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O-Net  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ  3
9.  ผลการแข่งขันที่สามารถเข้ารอบหรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศและต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ...... 
10.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน     
11. ร้อยละของผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล   
12. ร้อยละของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
13.  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
14.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถคิดสร้างสรรรค์นวัตกรรม เชิงประจักษ์
15.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต
16.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและงานอาชีพ
17.ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นผู้นำ ตามหลัก 7 Habits
18.  ระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนตามแบบหลักธรรมภิบาล 
19.  ระดับ คุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
20.  ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

             Y  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
             Y  แหล่งเรียนรู้
             Y  อาคารและห้องประกอบการ
             Y ห้องพยาบาล
             Y ห้องสมุด
             Y สื่อ/เทคโนโลยี
             Y โภชนาการและงานบริการ

21. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
22.ร้อยละของครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่องอย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
23. ร้อยลร้อยละของครูใช้ภาษาต่างประเทศ  สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
24. ร้อยละของครูและบุคลากรความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิผล
25. ระดับคุณภาพของหลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
26.  ระดับคุณภาพการจัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
27.  ระดับคุณภาพของการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ


 ป้าหมาย ( การศึกษาปฐมวัย )


1. เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพตามแนวมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม  มีความวิริยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม)

2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการที่สูงขึ้น  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ


3. เด็กทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  (ทักษะภาษา   และพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  เทคโนโลยี   คิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิต
4.   ส่งเสริมภาวะผู้นำตามหลัก 7 Habits
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ
6.  มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพของเด็ก
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนา คุณภาพการศึกษา
9.  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิผล
10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ
12. มีระบบการประเมินผลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ


ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน


1.ร้อยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.ร้อยละเด็กมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ
3.ร้อยละของเด็กปฏิบัติตามค่านิยมของมงฟอร์ต  (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม )
4.ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมในอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.ร้อยละของเด็กภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
6.ร้อยละของเด็กที่เคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและสันติ
7.ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย
8.ผลการแข่งขันที่สามารถเข้ารอบหรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศน้อยกว่าร้อยละ......
9.ร้อยละของเด็กมีทักษะด้านภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน   
10.ร้อยละของเด็กมีทักษะในการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
          Y คิดรวบยอด
           Y คิดแก้ปัญหา
           Y คิดเชิงเหตุผล
           Y คิดสร้างสรรค์
11.ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามวัยและ ปลอดภัย
12.ร้อยละของเด็กมีความสามารถคิดสร้างสรรรค์นวัตกรรมได้เหมาะสมตามวัย 
13.ร้อยละของเด็กมีทักษะชีวิต
14. ร้อยละของเด็กมีความเป็นผู้นำตามหลัก 7 Habits ตามวัย
15.ระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนตามแบบหลักธรรมภิบาล
16.ระดับ คุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
17.ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
          Y สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
          Yแหล่งเรียนรู้
             Yอาคารและห้องประกอบการ
             Yห้องพยาบาล
             Yห้องสมุด
             Yสื่อ/เทคโนโลยี
             Yโภชนาการและงานบริการ
18.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
19.ร้อยละของครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่องอย่างน้อย 50 ชั่วโมง
20.ร้อยละของครูและบุคลากรความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิผล
21.ร้อยละของครูใช้ภาษาต่างประเทศ  สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
   
Y ใช้ภาษาต่างประเทศ
   Y  ใช้สื่อเทคโนโลยี
   Y  ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
22.ระดับคุณภาพของหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
23.ระดับคุณภาพการจัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ
24.ระดับคุณภาพของการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ