Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Koszyce

Opracowanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Koszyce” stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców sygnalizowane poprzez zebrań i licznych interwencji – mających na celu rozpoczęcie prac zmierzających do zaproponowania i wdrożenia mechanizmów oraz procedur wpływających na poprawę jakości powietrza w gminie Koszyce.

Gmina Koszyce nie posiadała do chwili sporządzenia Planu żadnej bazy inwentaryzacji CO2, a jedynie informacje w zakresie jakości powietrza pozyskiwane z opracowania pn. „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim” wydawanego corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Rosnąca świadomość ekologiczna samorządu oraz społeczeństwa gminy Koszyce niejako wymusza i dąży do realizacji programu pozwalającego na przygotowanie i wdrożenie mechanizmów służących poprawie jakości powietrza. Niniejszy „Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Koszyce” przyczyni się w zasadniczym zakresie do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 r.

Celem wynikającym z Planu do osiągnięcia jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Koszyce poprzez:
- redukcję emisji gazów cieplarnianych;
- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
- redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.