Members
 

President

 • Jai Vardhan Bhardwaj

Co-ordinators

 • Arpan Chopra
 • Ritesh Rawat 
 • Dharampal  Singh Chaudhary
 • Sahil Singhal

 

Other Members

 • Mr. H.L. Bhutani
 • Yugal Khandelwal 
 • Rohit Gupta 
 • Vaibhav Sharma
 • Vaibhav Tiwari
 • Utkarsh Mankad
 • Vineet Mittal
 •  Abhishek Sharma
 •  Sneha Saksena
 • Aishwarya
 • Ravi Kant  Soni