home‎ > ‎

Научни статии

ПСИХОЛОГИЯТА И КОНСУЛТИРАНЕТО ДНЕС


АВТОРЕФЕРАТ:

Вълков, П. Личностни детерминанти и роля на семейната среда за формиране на зависимост към психоактивни вещества. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен “доктор”. София, 2015, достъпен на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/134519/994357/version/1/file/Avtoreferat.pdf

СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ:

1. СТРЕСЪТ В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ
Списание "Педагогически форум", бр. 3, 2017 г.
Автор: Петър Вълков

РЕЗЮМЕ: Общоприет факт е, че стресът сред учителите е сериозен проблем, оказващ влияние върху тяхното здраве и трудоспособност. В настоящата статия са разгледани видовете стрес и основните стресори в учителската професия. Специално внимание е отделено на шума в училището и неговото влияние върху здравето на учителите.
Целта на статията е, след като се изследват факторите за стреса при учителите, да се посочат и стратегии за справяне със стреса и напрежението. Описани са някои поведенчески и психологически копинг-стратегии, които, според редица автори, биха могли да бъдат допълнени с вярата, надеждата и любовта.
Ключови думи: физически и психически стресори, шум, копинг-стратегии, социална подкрепа.
Цялата статия е достъпна на сайта на списанието: http://www.dipku-sz.net/izdanie/421/strest-v-uchitelskata-profesiya-i-koping-strategii 

2. Valkov, P. Is addiction a disease or choice? Disease model on trial, Trakia Journal of Science, Vol. 13, Suppl. 1, 2015, retrieved May 13, 2016 from http://www.uni-sz.bg/tsj/Vol.%2013,%202015,%20Suppl.%201,%20Series%20Social%20Sciences/PF/PF/soc_psih_prakt/P.Valkov.pdf

Abstract: Addiction treatment providers continue to give different and often controversial explanation of aetiology of substance addictions. While majority seem to hold steadfast to the idea that addiction is a disease, the other theorists maintain to the contrary that addiction is merely a choice. The advocates of brain disease model argue that acceptance of their view will reduce the stigmatization. On the contrary, critics of the brain disease model claim that placing responsibility for addiction on the individual’s ‘brain’ neglects the role of other factors, e.g. social environment, religiosity, person’s will – as contributors to addiction. In conclusion, the complexity of addiction phenomenon requires also a complex approach in understanding of addictions, integrating the evidence-based and common-sense arguments of several explanatory models.
Key words: substance, abuse, alcoholism, will, habit, sin

3. Вълков, П., Ред на раждане на децата в семейството и зависимост към психоактивни вещества: емпирично изследване, Българско списание по психология, бр. 1., издание на Дружеството на психолозите в Р. България, 2015 (под печат)

Абстракт: Статията разглежда връзката между фамилните фактори и формирането на зависимост към психоактивни вещества. Анализът на актуални научни изследвания по темата позволява разграничаването на семейни протективни и рискови фактори за развитие на зависимост към вещества. Установено е, че един от тези фактори е редът на раждането в семейството. Целта на тази статия е да се изследва връзката между зависимостта към ПАВ и реда на раждането на децата в семейството. Проведеният корелационен анализ откри статистически значими разлики между родените като последни и родените като първи, средни или единствени в семейството. Настоящото изследване потвърди хипотезата, че родените като последни формират по-често зависимост към ПАВ, в сравнение с родените като първи в семейството.
Ключови думи: семейство, ред на раждане, зависимост, психоактивни вещества, алкохол

4. Вълков, П., Религиозността като една от формите на профилактика на зависимост към психоактивни вещества в социален контекст, сп. Наука, бр. 1, издание на Съюза на учените в България, 2015:69-74 

Резюме: Зависимостта към психоактивни вещества представлява огромен проблем в световен мащаб, засягайки живота на милиони семейства. Религиозността е тема с растящ интерес за клиницистите и изследователите заради ролята, която играе в превенцията, терапията и рехабилитацията на зависимите. Статията представя някои от основните духовни фактори, оказващи влияние за формирането на зависимост към психоактивни вещества. Проведеното емпирично изследване разкрива, че религиозните хора значително по-рядко формират зависимост към вещества в сравнение с по-малко религиозните. Предложени са няколко обяснителни модела за връзката религиозност-зависимост към вещества. Накрая са включени препоръки за специалистите, работещи в сферата на превенцията и терапията на зависимостите към ПАВ.
Ключови думи: религиозност, зависимост, психоактивни вещества, духовни фактори, окултизъм, църква.
PROPHYLACTIC EFFECT OF RELIGIOSITY AGAINST SUBSTANCE USE DISORDERS
Abstract: Substance addiction is an enormous problem worldwide, affecting millions of families. Religiosity is a subject with growing interest for clinicians and researchers because of its role in prevention, therapy and recovery of addicted people. This article presents some basic spiritual factors related to substance use disorders. Empirical research shows that religious people develop significantly rarely substance addiction in comparison with les religious people. Four causal models are present that explain the relationship religiosity-substance use. This article concludes with discussion of the implications of these findings for prevention and treatment programs and research.
Key words: religiosity, addiction, psychoactive substance, spiritual factors, occultism, church.

5. Вълков, П., Депресия и зависимост към вещества: причина, последствие, коморбидност или случайност?, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга „Психология”, том 105, № 1, 2014, достъпна на: http://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1262 

    Резюме: Депресивните разстройства често съпътстват зависимостта към психоактивни вещества. Целта на тази статия е да се изследва типът връзка между депресията и зависимостта към вещества. Например някои изследвания сочат, че депресивните разстройства се явяват предиктор за зависимост към вещества и предшестват самата зависимост. Според други изследвания връзката е противоположна – депресивните разстройства се появяват вследствие на злоупотреба с вещества. Третият обяснителен модел се основава върху тезата, че между депресията и зависимостта към вещества няма каузална връзка и че тези две разстройства са причинени от някакъв общ „трети“ фактор“. В заключение са отправени препоръки за бъдещи по-широки изследвания на връзката между депресията и зависимостта към вещества с цел повишаване на ефективността на превенцията и терапията на тези две разстройства.
Ключови думи: депресия, дистимия, зависимост, психоактивни вещества, коморбидност
DEPRESSION AND SUBSTANCE ABUSE DISORDERS: CAUSE, CONSEQUENCE, COMORBIDITY OR COINCIDENCE
Abstract. Depressive disorders commonly co-occur with substance use disorders. In this article different types of relationship between depression and substance use disorders are reviewed. For example, some researches show that depressive disorder is a predictor for substance use disorder and precede the substance abuse. According to other researchers however, depressive disorders induced by substance use/abuse. Third explanatory model insists that there’s no causal relationship between these two types of disorders and that they both are rather caused by some „third“ factor. Lastly, it is highly recommended more prospective investigations of relationships between depression and substance use disorders to be done, in order to improve prevention and therapy of these disorders.
Keywords: Depressive disorder, dysthymia, psychoactive substance, addiction, comorbidity

6. Вълков, П., Тревожност и зависимост към вещества: причина, коморбидност или последствие?, Българско списание по психология, брой 1-4, Издание на Дружеството на психолозите в Р. България, 2013:199-215

Абстракт: Тревожните разстройства често съпътстват зависимостта към един или друг вид психоактивни вещества. Целта на тази статия е да се изследва, от какъв тип е връзката между тревожността и зависимостта към вещества. Така, резултатите на едни изследвания посочват, че тревожните разстройства се явяват предиктор за зависимост към вещества и предшестват самата зависимост. Според други изследвания, връзката е противоположна, в посока психоактивно вещество – тревожност, като тревожността е следствие от хронична злоупотреба с вещества. Съгласно третия обяснителен модел, между тревожността и зависимостта към вещества няма причинна връзка, но и двете разстройства са повлияни от някакъв „трети” фактор. Накрая, авторът препоръчва изследванията на връзката между тревожността и зависимостта към психоактивни вещества допълнително да се разширят, за да бъдат по-ефективни превенцията и лечението на тези разстройства.

ANXIETY AND SUBSTANCE ADDICTION DISORDER: CAUSE, COMORBIDITY OR CONSEQUENCE?
Abstract. Anxiety disorders often co-occur with substance addiction disorders. The goal of this article is to examine the type of the relationship between anxiety and substance addiction disorder. A few research results show that anxiety disorders are predictors of substance addiction. According to another authors, however, relationship of these two disorders is the opposite: anxiety is somewhat a consequence of substance use. A third explanatory model suppose that the relationship between anxiety disorders and substance addiction disorder is not causal, but rather both disorders are caused by a third variable. In conclusion, author suggests to expand the research on the relationship between anxiety and substance addiction in order to improve prevention and treatment of these two disorders.

7. Вълков, П., “Роля на семейните фактори за развитие на зависимост към психоактивни вещества при юношите”, Сборник по клинична и консултативна психология, изд. Стено, Варна, 2012:82-8

Резюме: Статията разглежда връзката между фамилните фактори и формирането на зависимост към психоакивни вещества при юношите. Анализът на актуални научни изследвания по темата очертава ясно следните тенденции, свързани с увеличения брой на наркоманиите сред младите хора: 1. Наблюдава се, че подрастващите, които са отгледани в семейства с хлабав надзор, с прекалено тежки или непоследователни дисциплинарни мерки и бедна комуникация, са изложени на по-висок риск от разстройства, свързани с употреба на психоактивни вещества. 2. Редица автори посочват, че родителските стилове са свързани с възникване на зависимост към вещества. Установено е, че при ниски равнища на взискателност и отзивчивост от страна на родителите съществува по-голям риск от злоупотреба с вещества през юношеската възраст. Данните от направения теоретичен обзор позволяват да се очертаят конкретни насоки за планиране на интервенции по превенция, лечение и рехабилитация на зависимостите в юношеска възраст.
Ключови думи: психоактивни вещества, зависимост, юноши, семейни фактори, родителски стил.
FAMILIAL FACTORS AND SUBSTANCE USE DISORDERS AMONG TEENAGERS
Abstract: The current article discusses the association between family factors and substance abuse/dependence among teenagers. The analysis of actual scientific research on this topic reveals the following tendencies, related to increased number of drug addiction among teenagers: 1. It has been observed, that adolescents, who grew up in families with slack control, excessive or inconsistent disciplinary methods and little communication are in higher risk of drug-related disorders. 2. Some authors suggest that parenting styles are linked with development of drug addiction. For example, teenagers are more vulnerable to drug abuse/addiction where parenting style is characterized with low level of demand and low level of responsiveness. These findings allow specific guidelines for prevention, treatment and rehabilitation of drug abusing adolescents to be outlined.
Keywords: psychoactive substances, addiction, teenagers, family factors, parenting style

Comments