ประวัติสถาบันของเรา

ประวัติและความเป็นมา

ชื่อภาษาไทย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ชื่อภาษาอังกฤษ Institute of Physical Education, Sukhothai Campus.

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย ถนนสายสุโขทัย – กำแพงเพชร อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000 ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยไปทางทิศใต้
ประมาณ 6 กิโลเมตร

โทรศัพท์ 0-5565-1091-3 โทรสาร 0-5565-1092

พื้นที่ 327 ไร่ 82 เศษ 6/10 ตารางวา

 

ตราประจำสถาบันฯ

IPEST_LOGO

 

3 ทศวรรษ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย สู่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นสถาบันการศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เปิดวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาคประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรให้ขยายการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการผลิตครูพลศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กรมพลศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ผู้อำนวยการคนแรกคือ นายจรัส โพธิ์จันทร์

ผู้อำนวยการคนแรก

ในปี พ.ศ. 2518 กรมพลศึกษา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษา ได้กำหนดแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2520-2528) ออกเป็น 6 แผนงานและ 3 โครงการ โดยเฉพาะแผนงานผลิตครูพลศึกษาและสุขศึกษา ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายที่จะจัดตั้ง วิทยาลัยพลศึกษารวม 17 แห่ง ให้ครบทุกเขตการศึกษาและบางเขตที่เหมาะสมจะจัดให้ระดับปริญญา เพื่อผลิตครูพลศึกษาและสุขศึกษาในระดับประกาศนียบัตร-วิชาการศึกษาชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ในการดำเนินการจัดตั้ง วิทยาลัยพลศึกษานี้ กรมพลศึกษาจะขอความร่วมมือจากจังหวัดหาเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ในทำเลดี มีการคมนาคมสะดวก และไม่อยู่ไกลตัวเมืองมากนัก ถ้าจังหวัดใดมีความต้องการให้จัดตั้งวิทยาลัย พลศึกษาก็ให้แจ้งไปยังกรมพลศึกษาต่อไป
วันที่ 27 กรกฎาคม 2519 นายเฉลิม ถาวรเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาไปยังอธิบดีกรมพลศึกษา โดยให้เหตุผลว่า จังหวัดสุโขทัยอยู่ในเขตการศึกษา 7 ซึ่งในเขตการศึกษานี้ยังไม่มีวิทยาลัยพลศึกษา โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยยังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแม้แต่แห่งเดียว หากได้จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัยก็จะเป็นสถาบันที่สร้างความเจริญก้าวหน้า และเป็นเกียรติอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดสุโขทัยจึงได้สำรวจที่ดิน เพื่อใช้จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษา และเสนอไปยังกรมพลศึกษารวม 4 แห่ง คือ

  1. ที่ดินสาธารณะทุ่งคุยทอง อยู่ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย
  2. ที่ดินสาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์พระบาทน้อย อยู่ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย
  3. ที่ดินสาธารณะหนองปลาหมอ อยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลก
  4. ที่ดินสาธารณะแก่งหลวง อยู่ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย
             วันที่ 30 กรกฎาคม 2519 กรมพลศึกษาได้ตอบรับเรื่องการขอจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษา ที่จังหวัดสุโขทัยเสนอไป โดยจะรับไว้พิจารณาและจัดส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจสถานที่ต่อไป
              วันที่ 26 พฤศจิกายน 2519 ผู้แทนกรมพลศึกษา ประกอบด้วย นายธนิต คงมนต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และนายจรัส โพธิ์จันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
              วันที่ 25 มกราคม 2520 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิการบดีพลศึกษาพร้อมคณะประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดต่าง ๆ ได้เดินทางมาจังหวัดสุโขทัย เพื่อดูสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษา ณ ทุ่งคุยทอง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (ที่ตั้งปัจจุบัน )
              วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยัง ส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการผลิตครูพลศึกษาให้เพียงพอ และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยให้ทำการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2520 เป็นต้นไป และกรมพลศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ นับเป็นวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนภูมิภาคลำดับที่ 9 ของประเทศไทย
              วันที่ 3 มีนาคม 2520 กรมพลศึกษาแจ้งเรื่อง การเปิดวิทยาลัยพลศึกษาให้จังหวัดสุโขทัย ทราบและสั่งการให้ นายจรัส โพธิ์จันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
              การดำเนินการขั้นแรกก่อนเปิดเรียน วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ พ่อค้า ประชาชนเป็นอย่างดี จังหวัดสุโขทัยอนุญาต ให้ใช้โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวจนกว่าอาคารสถานที่เรียนของวิทยาลัยจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ใน ด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นทุกอย่าง และเป็นวิทยาลัยพี่เลี้ยงตลอดเวลา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้ความอนุเคราะห์ ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกอย่างที่วิทยาลัยต้องการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จำนวน 27 ราย บริจาคเงินและสิ่งของให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 49,550 บาท
              วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2520 วิทยาลัยดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก มีผู้สมัครทั้งหมด 724 คน วิทยาลัยรับได้ 135 คน
              วันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2520 วิทยาลัยเปิดเรียนเป็นวันแรก มีนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบวิชาเอกพลศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 264 คน มีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษซึ่งขอยืมตัวมาจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 10 คน มีเจ้าหน้าที่และคนงานภารโรง รวม 4 คน
              วันที่ 15 กันยายน 2522 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้ย้ายมาเรียนยังสถานที่ตั้งปัจจุบัน
              วันที่ 25 ตุลาคม 2522 วิทยาลัยได้ประกอบพิธีเปิดป้าย นามวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษารุ่นแรก โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธี
              ปีการศึกษา 2523 วิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาเอกสุขศึกษา เพิ่มอีกสาขาหนึ่งมีนักศึกษาซึ่งมาจากข้าราชการครูสังกัดโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตการศึกษา 7 มาเรียน จำนวน 16 คน
              ปีการศึกษา 2524 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ทำการผลิตนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา ซึ่งเป็นไปตามโครงการการพัฒนาการศึกษาระหว่างกรมพลศึกษา กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
              ปีการศึกษา 2525 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัยร่วมกับวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก ทำการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางพลศึกษา ซึ่งเป็นไปตามโครงการร่วมระหว่างกรมพลศึกษากับกรมการฝึกหัดครู
              ปีการศึกษา 2529 โครงการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางพลศึกษาร่วมกับวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก (สหวิทยาลัยพุทธชินราช) ได้ยกเลิกไป ส่วนโครงการผลิตครูร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ยังดำเนินการอยู่โดยในด้านการศึกษาให้ความร่วมมือเกี่ยวกับบุคลากร (อาจารย์) ไปทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางพลศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
              วันที่ 19 กันยายน 2529 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย นายจรัส โพธิ์จันทร์ ได้ย้ายไปรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง และนายพีชเรข พิริยหะพันธุ์ ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
              วันที่ 1 เมษายน 2531 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารอีกครั้งโดยนายพีชเรข พิริยหะพันธุ์ ได้ย้ายไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง และนายพลอย พุ่มมาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
              วันที่ 1 มกราคม 2531 นายพลอย พุ่มมาก ได้รับการแต่งตั้งจากกรมพลศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย

              วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ทำหน้าที่ตามกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและพลศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (สุขศึกษา) ได้งดไป ในปี พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) โครงการสมทบร่วมกับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2537 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย นายพีชเรข พิริยหะพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยช่วงหนึ่ง จากนั้น นายพลอย พุ่มมาก ก็ได้กลับเข้ามาเป็นผู้บริหารจนกระทั่ง นายพลอย พุ่มมาก เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2537 กรมพลศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายสุจินต์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลามารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย และในปี พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยธานี ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2538 ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
              ในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยธานีได้เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร-วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการกีฬาและสุขภาพและเปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 โปรแกรม คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการบริหารศูนย์สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2539 ว่าที่ร้อยตรีเทียนชัย ทองวินิชศิลป ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปางได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย และในปีนี้วิทยาลัยได้ขยายการผลิตบุคลากรโดยเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพณิชยการ
              ในปีพ.ศ. 2540 - 2543 ว่าที่ร้อยตรีเทียนชัย ทองวินิชศิลป ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2540 และวิทยาลัยพลศึกษาได้ขยายการผลิตบุคลากรเพิ่มอีกครั้ง โดยการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยพลศึกษาทุกแห่งทั้งในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวกำลังอยู่ในระยะดำเนินการและจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2540 นี้
              ในปี พ.ศ.2544 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาพลศึกษา (กศ.บ. พลศึกษา) และเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท เริ่มทำการเรียนในภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544
              ในปี พ.ศ.2545 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม พิษณุโลก โดยเปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการทั่วไป แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศ.ปป. (จันทร์-ศุกร์) และโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป ภาค กศ.ปป. (เสาร์-อาทิตย์) ในปี พ.ศ. 2546 ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวิทยาลัย พลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีกคือ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงการบัญชี ภาคกศ.ปป. (จันทร์-ศุกร์)
              ในปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศ ได้รับการโปรดเกล้าให้ตราเป็นกฎหมายประกาศในพระราชกิจจา-นุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 13 ค. มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย มีพระราชบัญญัติ ผลิตบุคลากรถึงระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา พ.ศ.2548 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เป็น 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดโปรแกรมวิชาพลศึกษา และโปรแกรมวิชาสุขศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เปิดโปรแกรมวิชาการสื่อสารการกีฬา และโปรแกรมวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และโปรแกรมวิชาการฝึกสอนกีฬา
              ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีกคือ โปรแกรมวิชาปฐมวัย และ สถาบันการศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เป็นศุนย์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก เปิดเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             ในปีการศึกษา พ.ศ. 2549 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เป็น 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เปิดโปรแกรมวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และโปรแกรมวิชาการฝึกสอนกีฬา

 

ċ
1.jpg
(121k)
Wachara Roekphimphong,
27 ก.พ. 2552 16:21
ą
111.gif
(50k)
Wachara Roekphimphong,
27 ก.พ. 2552 16:07
ċ
2.jpg
(134k)
Wachara Roekphimphong,
27 ก.พ. 2552 16:22
ċ
3.jpg
(21k)
Wachara Roekphimphong,
27 ก.พ. 2552 16:06
Comments