กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางมาลี   แก้วแววนาม  นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการพิเศษ
นางมาลี   แก้วแววนาม  
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรัยพันธุ์   ทองเอม  นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ
นางสาวศรัยพันธุ์   ทองเอม  
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ

นางปาริชาติ   สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ
นางปาริชาติ   สงวนสัตย์ 
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ