บุคลากร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา