กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

นางอาทิตยา   นาคมาลี   นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ
นางอาทิตยา   นาคมาลี   
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ