กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางสุรีรัตน์  กิติชูชัยฤทธิ์  นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ
นางสุรีรัตน์  กิติชูชัยฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ

นางสาวอุมาพร  โพธิ์ไหม นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ
นางสาวอุมาพร  โพธิ์ไหม
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ