กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางวัชรากร  เคยบรรจง   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางวัชรากร   เคยบรรจง 
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ  

นางอาทิตยา  นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางอาทิตยา   นาคมาลี  
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ

นางศณิชล  เพ็งพิมพ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางศณิชล   เพ็งพิมพ์  
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ