บุคลากร


 

        ชื่อ  นางสาวดวงใจ   ถวิลไพร

      ตำแหน่ง :  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2


     วุฒิการศึกษา  : ศษ.ม./การบริหารการศึกษา
                                   ค.บ./สุขศึกษา
                               

 


ชื่อ :  นางพสชนันท์  เพียงพรวรรณ
 ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  วุฒิการศึกษา  : บธ.บ./การจัดการทั่วไป
                            รป.บ./รัฐประศาสนศาสตร์
 


 ชื่อ :  นางสาวปภาดา  สีแขไตร

 ตำแหน่ง :  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  
วุฒิการศึกษา  : ศษ.ม./การบริหารการศึกษา
                            
ศศ.บ./การจัดการทั่วไป

  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
           - การดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกข้าราชการ
             ทุกตำแหน่ง การสรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้าง
              ประจำทุกตำแหน่ง
            - การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู ตำแหน่ง
              ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการ
               ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   
            - การแต่งตั้ง การเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
               มาตรา 38 ค.(2)  
 


 ชื่อ :  นางสาวลักขณา  เฉลียดฉลาด
 ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  
 วุฒิการศึกษา  : ศษ.ม./การบริหารการศึกษา
                           ศศ.บ./การจัดการทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
      - การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ          
        พนักงานราชการ  อัตราจ้างจากเงินงบประมาณ
         รายจ่ายทุกตำแหน่ง
      - การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ 
        พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
      - งานปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการทุกตำแหน่ง 
      - การจัดสรรอัตราเกษ๊ยณอายุราชการทุกตำแหน่ง
 
 

ชื่อ :   นางสาวภัคนันท์  อ่อนฮุย
 ตำแหน่ง :  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 วุฒิการศึกษา  : ศศ.บ./การพัฒนาชุมชน

 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
          - การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน
          - การออกจากราชการของข้าราชการ 
          - การโอนข้าราชการครู
          - การช่วยราชการ  
          - การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
             รักษาราชการแทนฯ
 

ชื่อ :  นางภัชราภรณ์  บัวขวา
 ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
วุฒิการศึกษา  : ศษ.ม./หลักสูตรและการสอน

  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
            - การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกตำแหน่ง
                          
 
 

 ชื่อ :  นางสาวนิ่มนวล  เศษคึมบง
 ตำแหน่ง :  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

  วุฒิการศึกษา  :
 ร.ม./รัฐศาสตร์
                            บธ.บ./การจัดการทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
     - การกำหนดตำแหน่งเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญ
       การพิเศษ  วิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและ
       บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
       สายงานการสอน สายนิเทศการศึกษา

 
 

ชื่อ :  นางวราภรณ์   แสนกล้า
 ตำแหน่ง :  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ุ  
วุฒิการศึกษา  : ค.บ./คอมพิวเตอร์ศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ
       - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
         ศึกษา
       - การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการ และ
          ค่าจ้างประจำ
        - การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
 ุ

ชื่อ :  นางนิยม  มูลแก่น

 ตำแหน่ง :  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

  
วุฒิการศึกษา  : ค.บ./การศึกษาปฐมวัย

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ
      - การเกษียณอายุราชการข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
      - การจัดทำข้อมูลประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16
      - การแก้ไขประวัติ การปรับวุฒิใน การแก้ไข เพิ่ิ่มเติม
         แฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
      - งานพระราชทานเพลิงศพ
      - การขอยกเว้นไม่เรียกตัวเข้ารับราชการทหาร
     

 

 ชื่อ :  นางสาวทองเปีย  หล้าเลิศ
 ตำแหน่ง :  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
                                      

  วุฒิการศึกษา  : บธ.บ./การจัดการทั่วไป       

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ
    - การออกบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
      และพนักงานราชการ
    - การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    - การออกหนังสือรับรอง
    - การอนุญาตลาและจัดทำบัญชีคุมวันลาผู้บริหาร
      สถานศึกษา
    - การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
    - การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 
 
ชื่อ :  นายเกียรติเกษม  แก้วอาจ

 ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 วุฒิการศึกษา 
ค.บ./สังคมศึกษา

    ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
   
     - การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ สายงานผู้สอน 
           สายผู้บริหาร สายศึกษานิเทศก์
 
       - ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
        - จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการกลุ่มบริหารงาน
           บุคคล 
หน้าเว็บย่อย (1): san
Comments