ผู้ป่วยในหญิง

 
                                                                    น.ส.ปานทิพย์  บริสุทธิ์                                                        

                                                                  หัวหน้าหอผู้ป่วยในหญิง
 
                                                                                                                                                
                รจรินทร์   คำดี                                   สุรีรัตน์   แสงทอง                            มณีนุช   พิริยะบรรหาร
        พยาบาลวิชาชีพ                                     พยาบาลวิชาชีพ                                  พยาบาลวิชาชีพ
 
                                                                              
     รัชตาวรรณ  โพธิ์เวียงคำ                             สรัญญา  วงศ์จอม                             สุชาดา   จารย์หมื่น
         พยาบาลวิชาชีพ                                   พยาบาลวิชาชีพ                                พยาบาลวิชาชีพ 
 
    
                                                                
         จำเรียง  แซ่ชื้อ                                          รัชนี   สมานมิตต์
   พนักงานช่วยเหลือคนไข้                               พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Comments