โรงเรียนดีประจำตำบล

23  มิถุนายน 2557

 

เรื่อง  การจัดทำแผนติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

 เรียน    1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ (รุ่นที่ 1)

           2. โรงเรียนบ้านแหลมหิน  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โรงเรียนวัดอินทาราม  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง  โรงเรียนบ้านประพาส (รุ่นที่ 2)

    3. โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดสระมะเขือ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม โรงเรียนบ้านหอย  โรงเรียนบ้านท่าตูม  (รุ่นที่ 3)

    4. โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ และ โรงเรียนวัดไผ่งาม (รุ่นที่ 4)

อ้างถึง  1. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑  ที่ ศธ ๐๔๐๙๐/ว 3188

              ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555  (แจ้งเฉพาะรุ่นที่ 1-3)

   2. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑  ที่ ศธ ๐๔๐๙๐/ว 141

       ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 (แจ้งเฉพาะรุ่นที่ 1-4)

 สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  แผนติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลให้เป็นโรงเรียนทำมาหากิน

         2.  แผนติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล

              ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน     

              ใกล้เคียงและชุมชน

 

ด้วย สพฐ.แจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะในส่วนของการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ในการนี้กลุ่มนโยบายและแผนจึงได้จัดทำแผนติดตามและรายงานตามข้อสั่งการของ สพฐ. จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

                             1. การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลให้เป็นโรงเรียนทำมาหากิน

       2. การดำเนินงานด้านทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบลให้เกิด

                                ประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน

(รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

                                     กลุ่มนโยบายและแผน จึงแจ้งให้โรงเรียนดีประจำตำบลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทำมาหากิน ดังนี้

1.      โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ (รุ่นที่ 1) งบประมาณการสร้างศูนย์อาชีพ จำนวน 5,081,690 บาท

2.      โรงเรียน (รุ่นที่ 2) งบประมาณเกี่ยวกับโรงเรียนทำมาหากิน จำนวน    44,500 บาท

3.      โรงเรียน (รุ่นที่ 3) งบประมาณเกี่ยวกับโรงเรียนทำมาหากิน จำนวน  852,600 บาท

4.      โรงเรียน (รุ่นที่ 4) งบประมาณเกี่ยวกับโรงเรียนทำมาหากิน จำนวน  934,800 บาท

เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดำเนินการ ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จะดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการภายในกำหนด อนึ่ง แจ้งมาเพื่อทราบและเตรียมการในเบื้องต้น  (file word ด้านล่าง ชื่อ แผนการนิเทศ รร.ดีตำบล)

 

(นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนดีประจำตำบล/รายชื่อโรงเรียนเรียงตามปีงบประมาณ 2553-2557/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายโรงเรียน/ผลสัมฤทธิ์ ป.6 และ ม.3  159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ค. 2557 01:18 เสาวภา ฝ่ายแผน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.ค. 2554 20:37 เสาวภา ฝ่ายแผน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.ค. 2554 20:36 เสาวภา ฝ่ายแผน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.ค. 2554 20:31 เสาวภา ฝ่ายแผน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.ค. 2554 20:37 เสาวภา ฝ่ายแผน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.ค. 2554 20:37 เสาวภา ฝ่ายแผน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  112 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.ค. 2554 20:37 เสาวภา ฝ่ายแผน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.ค. 2554 20:32 เสาวภา ฝ่ายแผน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser