پارسیان بجا می اندیشند - Persian think positive

حرفها در مورد مسائل اجـتـمـاعـي 
روانـشـناخـتي و يـا وقـايـعـيـه كـه
روي روانِ توده مـلـت و خصوصاً
نسل جديد تأثيرگذاره و نه صرفـاً
علاقه‌مندان به دلمشغولي‌هاي
سياسي و عرض‌اندام‌هاي
شبهه روشنفكرانه

Scare nothing, coward is dead
ازتغییرات نترسید، ضعیف محکوم به فناست

   Google plus : صفحه گوگل پلاس  
      Facebook
 : گروه فیسبوک        

Ċ
Pedram Rahimi,
May 22, 2013, 4:18 AM
Comments