منبع درسي و آزمون‌هاي مقاطع مختلف رشته‌هاي علوم بهداشتي (كارداني، كارشناسي، ارشد و دكترا)، علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي و دوره هاي عالي بهداشت عمومي MPH