Καταστατικό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας» και έδρα τον Δήμο Σαλαμίνας του Νομού Αττικής.ΑΡΘΡΟ 2: Σκοποί

Σκοποί του συλλόγου είναι

 1. Η προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος από τις παρεμβάσεις ιδιωτών, δημόσιων και δημοτικών φορέων και η εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας με σεβασμό προς τις πολιτιστικές αξίες.

 2. Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής γνώσης και συνείδησης στη νήσο Σαλαμίνα. Η διάδοση της ιδέας του οικολογικού κινήματος σαν συνισταμένη μιας σφαιρικής αντίληψης, της ποιότητας ζωής, της υγείας και του δικαιώματος των πολιτών για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.

 3. Η διενέργεια και υποστήριξη οικολογικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην νήσο Σαλαμίνα αλλά και στην Ελλάδα καθώς και η συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες στο εξωτερικό.

 4. Η ενθάρρυνση ενεργειών και δράσεων που υλοποιούν γενικούς οικολογικούς στόχους, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, οι ήπιες τεχνολογίες, η αντίθεση στη χρήση χημικών, γενετικώς μεταλλαγμένων οργανισμών, πυρηνικής ενέργειας και στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη σε βάρος του περιβάλλοντος κάι της υγείας των πολιτών.

 5. Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και νομικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα καθώς και η δημιουργία υποδομής για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών.

 6. Η επίδραση στις αποφάσεις που αφορούν νησί της Σαλαμίνας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική ισορροπία γενικότερα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας.

 7. Η παρέμβαση σε Δημόσιους και Δημοτικούς φορείς και στη Δικαιοσύνη.

 8. Η κινητοποίηση των κατοίκων, φορέων και ομάδων πολιτών για όλα τα προβλήματα και θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με τη δημιουργία ομάδων εργασίας, προβληματισμού, και προτάσεων για την επίλυσή τους.

 9. Η αξιοποίηση της δυνατότητας κάθε είδους βοήθειας που μπορεί να προκύψει από κυβερνητικές, δημοτικές, ευρωπαϊκές και άλλες αρχές, για να προχωρήσει σε έργα που θα υλοποιούν περιβαλλοντικές, οικολογικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα

Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με την :

 1. Δημιουργία ομάδων εργασίας, και επιτροπών με αντικείμενο εργασίας θέματα που απασχολούν τους πολίτες της Σαλαμίνας.
 2. Οργάνωση εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών...
 3. Συνεργασία με συλλόγους, οργανώσεις, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς, κρατικούς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού στην Ελλάδας και το εξωτερικό.
 4. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών.
 5. Έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών και βιβλίων.
 6. Συμμετοχή σε ομοσπονδία που τυχόν υπάρχει ή θα δημιουργηθεί σε πανελλήνια ή και σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
 7. Δημιουργία τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, βιβλιοθήκης και την έκδοση τοπικής εφημερίδας.
 8. Δημιουργία νομικής ομάδας που θα ασχολείται με την μελέτη, υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων που θα προκόψουν.
 9. Η συμμετοχή σε προγράμματα οικολογικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, και αναπτυξιακά που οργανώνονται από δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς.
ΑΡΘΡΟ 4: Μέλη

1. Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και σε ομότιμα.

Α. Τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να εγγραφεί κάθε πολίτης, δημότης ενός εκ των δυο Δήμων της νήσου Σαλαμίνας, που συμφωνεί με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του συλλόγου και συμπράττει στην υλοποίησή τους, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και να μην έχει τελεσίδικα καταδικαστεί για απάτη, πλαστογραφία, εμπορία ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλία και κακουργηματικές πράξεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται εγγράφως από δύο μέλη. Το Δ.Σ. θα αποφασίζει για την αποδοχή της το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ο ενδιαφε..

ρόμενος μπορεί να θέσει το θέμα στη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά. Επίσης η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη μη εγγραφή νέων μελών για συγκεκριμένο λόγο παρά τη θετική απόφαση του Δ.Σ.

Β. Ομότιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. άτομα που προσέφε..

ραν σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια του συλλόγου να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Τα ομότιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.ΑΡΘΡΟ 5 : Όρος αποχώρησης

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το σύλλογο με έγγραφη αίτησή του.ΑΡΘΡΟ 6: Διαγραφή μελών

Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

 1. Όταν προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του συλλόγου.

 2. Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον σύλλογο (καταβολή συνδρομής)

 3. Όταν κατ' επανάληψη απέχει από τις δραστηριότητες του συλλόγου.

 4. Όταν εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων των οργάνων του συλλόγου.

 5. Όταν αντιστρατεύεται στις θέσεις, αρχές, αποφάσεις ή σκοπούς του συλλόγου.

 6. Όταν προβαίνει δημόσια σε κατηγορίες ή και συκοφαντίες άλλων μελών του συλλόγου και γενικά με την συμπεριφορά του βλάπτει τους στόχους του συλλόγου.

 7. Όταν έχει στραφεί δικαστικά κατά του συλλόγου.ΑΡΘΡΟ 7: Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.) είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του συλλόγου. Συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 20% των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο.
 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται προς όλα τα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία σύγκλισης ή με ανακοίνωση στον τοπικό τύπο ένα μήνα τουλάχιστον πριν από αυτήν. Στην έγγραφη πρόσκληση ή την ανακοίνωση θα αναφέρονται όλα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην συγκαλούμενη Γ.Σ.
 3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν οποιαδήποτε θέματα προς συζήτηση στη Γ. Σ. όταν το ζητήσουν εγγράφως τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τα συμπεριλάβει στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.
 4. Στη Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ομότιμα μέλη και από τα τακτικά μέλη μόνο όσα είναι ταμειακά εντάξει δηλ. έχουν καταβάλλει την οικονομική τους συνδρομή μέχρι και τον μήνα που συγκαλείται η Γ.Σ.
 5. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον το 50% των ταμειακά εντάξει (τακτικών) μελών του. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδίκαια νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν συμμετέχει το 25% των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδίκαια νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όσα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη και αν παρευρίσκονται.
 6. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται από αυτήν. Το προεδρείο της Γ.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο της, που την διευθύνει, τον γραμματέα, που τηρεί τα πρακτικά και ένα ακόμη μέλος.
 7. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για τις αρχαιρεσίες δηλαδή εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και για προσωπικά ζητήματα.ΑΡΘΡΟ 8 : Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

 1. Εκλέγει προεδρείο που διευθύνει της εργασίες της.
 2. Εγκρίνει η απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
 3. Εκλέγει και παύει τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή και τη διαγραφή μελών.
 5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του συλλόγου.
 6. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.ΑΡΘΡΟ 9: Αποφάσεις

 1. Όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, οι αποφάσεις σε όλα τα όργανα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
 2. Οι αποφάσεις του συλλόγου που λαμβάνονται από τη Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για τα μέλη.
 3. Οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται μόνο με απόφαση της Γ. Σ.ΑΡΘΡΟ 10: ΔιοίκησηΟι εργασίες και οι δραστηριότητες του συλλόγου συντονίζονται και διεκπεραιώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.ΑΡΘΡΟ 11: Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τρία αναπληρωματικά μέλη. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και άλλα τρία μέλη.
 2. Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Γ.Σ. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.
 3. Τις εκλογές για το Δ.Σ. εποπτεύει τριμελής εφορευτική επιτροπή.
 4. Η θητεία του Δ.Σ. διαρκεί δύο (2) έτη.
 5. Την πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Δ.Σ. συγκαλεί, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες μετά της εκλογές, ο πρώτος πλειοψηφήσας σύμβουλος, ο οποίος και προεδρεύει του Δ.Σ. μέχρι τη στιγμή της εκλογής του νέου Προέδρου.
 6. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη (μαζί με τον Γεν. Γραμματέα), υπογράφει κάθε έγγραφο του συλλόγου (μαζί με τον Γεν. Γραμματέα) και εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής.
 7. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του.
 8. Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί σε τάξη όλα τα βιβλία, την σφραγίδα, τα αρχεία και την αλληλογραφία του συλλόγου.
 9. Ο Ταμίας, χειρίζεται όλα τα οικονομικά θέματα του συλλόγου. Κάνει πληρωμές ή αναλήψεις με βάση αποφάσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Στο τέλος του χρόνου υποχρεούται να υποβάλλει προς το Δ.Σ. ταμειακή έκθεση προς έλεγχο.
 10. Στο επταμελές Δ.Σ. δεν μπορεί να συμμετέχει Δημοτικός και Νομαρχιακός Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 12: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή και έκτακτα όποτε το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Δ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο ή από τους συμβούλους που ζήτησαν τη σύγκλιση.
 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίασή του τουλάχιστον τέσσερα μέλη του.ΑΡΘΡΟ 13: Επιτροπές Εργασίας

 1. Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του συλλόγου δημιουργούνται με απόφαση του Δ.Σ. επιτροπές εργασίας (μόνιμες ή προσωρινές ανάλογα με πολλές ανάγκες του συλλόγου ). Ανάλογα με το θέμα είναι δυνατόν όπου κρίνει με απόφασή του το Δ.Σ. να υπάρχουν πολλές συνεργαζόμενες επιτροπές.
 2. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ.
 3. Το Δ.Σ. ορίζει ως συντονιστή σε κάθε επιτροπή εργασίας ένα μέλος του, που έχει την ευθύνη της στελέχωσης της επιτροπής και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας της στο Δ.Σ.
 4. Κάθε επιτροπή συνεδριάζει σε χρόνο που καθορίζει η ίδια και μελετά, μεθοδεύει, λαμβάνει αποφάσεις και εκτελεί. Κάθε απόφασή της πρέπει να εγκρίνεται από το Δ.Σ.ΑΡΘΡΟ 14: Πόροι

Πόροι του συλλόγου είναι:

 1. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών, όπως ορίζεται από τη Γ.Σ.
 2. Οι χορηγίες και δωρεές μελών και φίλων, προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.
 3. Οι επιχορηγήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του κράτους, της ευρωπαϊκής ένωσης ή διεθνών οργανισμών.
 4. Τα τυχόν έσοδα από εκδόσεις, διάθεση εντύπων, δημόσιες εκδηλώσεις, διαφημίσεις και άλλες δραστηριότητες.
 5. Τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.
 6. Έσοδα από Ευρωπαϊκά, κρατικά και ιδιωτικά προγράμματα.
 7. Κληρονομιές.
 8. Κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη. 

 • Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να δεσμεύει την ανεξαρτησία και την αυτονομία του συλλόγου. 
 • Όλα τα έσοδα του συλλόγου παρουσιάζονται μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά του συλλόγου την ετήσια οικονομική έκθεση κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.ΑΡΘΡΟ 15: Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή:

 1. Είναι τριμελής με δυο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. κάθε δύο (2) έτη. Ο πρώτος σε ψήφους είναι ο πρόεδρος της.
 2. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση του συλλόγου και υποβάλλει έκθεση προς τη Γ.Σ. με τις παρατηρήσεις της, μαζί με την εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Αν κάποιο μέλος της Ε.Ε. διαφωνεί, συντάσσει ξεχωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.ΑΡΘΡΟ 16: Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου γίνεται κατά τη διάρκεια Καταστατικής Συνέλευσης η οποία συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ., ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με γραπτή αίτηση του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών. Για την σύγκλιση και την απαρτία της Καταστατικής Συνέλευσης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την σύγκλιση και την απαρτία κάθε Γ.Σ.
 2. Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, η απόφαση της Καταστατικής Συνέλευσης είναι έγκυρη μόνο εάν ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα 3/4 του συνόλου των μελών του συλλόγου τα οποία είναι παρόντα.ΑΡΘΡΟ 17 : Σφραγίδα Συλλόγου

Η σφραγίδα του συλλόγου θα είναι κυκλική, θα φέρει στο κέντρο της τους Μύλους της Σαλαμίνας και περιμετρικά την επωνυμία του συλλόγου και το έτος ίδρυσης.ΑΡΘΡΟ 18: Λειτουργία

Ο σύλλογος λειτουργεί με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της δομής και της οργάνωσης του. Οι αποφάσεις των οργάνων του λαμβάνονται συλλογικά, με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του συλλόγου.ΑΡΘΡΟ 19: Διάλυση

 1. Διάλυση του συλλόγου γίνεται όταν ο αριθμός των μελών του είναι λιγότερα από δέκα ( 10).
 2. Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου , κάθε περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται σε φορέα κοινωνικής πρόνοιας της νήσου Σαλαμίνας που θα αποφασίσει η Γ.Σ.
 3. Ο σύλλογος, με τη διάλυση του, τελεί υπό εκκαθάριση. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση του, λογίζεται ως υφιστάμενος.
 4. Σε περίπτωση διαλύσεως του συλλόγου, για την αποπληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του (αν υπάρχουν) ευθύνεται η τυχόν υπάρχουσα περιουσία του συλλόγου και σε καμία περίπτωση τα μέλη του.ΑΡΘΡΟ 20:

 1. Ιδρυτικά μέλη είναι όσοι υπογράφουν το παρόν Καταστατικό.
 2. Τακτικά μέλη είναι όσα εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών μετά από απόφαση της Γ.Σ.
 3. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τη σωματειακή νομοθεσία και τον αστικό κώδικα.
 4. Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 20 άρθρα και θα ισχύει μόλις δημοσιευτεί στο Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
Σαλαμίνα 10 Φεβρουαρίου 2009


Comments