- Propostes per una millor cooperació: treballs de la ComDelegada de Cooperació Estratègica 2012/2013
                                                                       [resum]  [document Propostes]  [les Comissions des de la web]
 
- Declaració Davant les crisis actuals: problemàtica, perspectives i propostes [DOC final]
 
- Nota/article al blog sobre "establerts i indignats" ... [ DOC ]
 
- Manifest i Proposta d'Esmenes al projecte de nous Estatuts  [ DOC ]
 
- Pla Estratègic 2020: nous instruments de cooperació:
         Comissions, grups de treball, tallers, xarxes ... Document de propostes (27.03.2011)
 
- un Manifest per a la reforma de les Administracions: (versió final) MANIFEST
       (la versió del 6.05.10 , el Doc de Treball de 7.04.10, ... )
 
les Reformes a la Comissió Europea: la meva presentació del 18.06.2007 ( powerpoint )

- . . . i el balanç que Fernando GARCIA-FERREIRO, Cap d'Unitat a la DG ADMIN va fer de la reforma de l'Estatut dels funcionaris comunitaris  ( powerpoint )