คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหา ในเรื่อง

                สมบัติของเลขยกกำลัง   บทนิยามและสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง   การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม   และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ  

                                                      การใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ    หรือค่ามาก ๆ  ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์   คำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสาตร์

              พหุนาม      การบวก   การลบ  การคูณ  และการหารพหุนาม

              การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ   การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและสัดส่วน  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้ร้อยละ

              การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต   การสรางสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต  การออกแบบโดยการใช้การแปลงทางเรขาคณิต

                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง  ทดลองสรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา     

 การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง

             การวัดผลและประเมินผล   ใช้วิธรการที่หลากหมายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู้