คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์1

คำอธิบายรายวิชา

 

 รหัสวิชา 31101                   รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                เวลา  40  ชั่วโมง     ภาคเรียนที่  1                จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

            ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะกระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

            เซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

            การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย

            จำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การบวก การลบ
การคูณและการหารจำนวนจริง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง สมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้
เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

   โดยใช้ความรู้ ทักษะ/การบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำ
ความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน
รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

         ค 1.1 ม.4-6/1            1.1 ม.4-6/2            1.1 ม.4-6/3            1.2 ม.4-6/1

1.3 ม.4-6/1            1.4 ม.4-6/1            4.1 ม.4-6/1            4.1 ม.4-6/2

4.2 ม.4-6/1            4.2 ม.4-6/2            4.2 ม.4-6/3            6.1 ม.4-6/1

6.1 ม.4-6/3            6.1 ม.4-6/4            6.1 ม.4-6/5