Club Members

Current Members

Chen, Yingying (Lisa)

Major: Materials Science and Engineering

Favorite Dance Type: Chinese Folk and Ethnic Dances

  Guo, Naijia

Major: Economics
 
Favorite Dance Type: Chinese Classical Dance & Dai Dance

Jia, Yanxia

Occupation: Computer Science 

Favorite Dance Type: Classical dance and folk dance


                    

Li, Xiaoguai


Major: Mechanical Engineering and Applied Mechanics

Favorite Dance Type: Chinese Classical Dancing
   

                        Liu, Qing


Liu, Siying


Favorite Dance Type: Chinese Folk Dance, Chinese Classic Dance

Qi, Yating


Major: Intercultural Communication

Favorite Dance Type: Latin & Chinese Classical Dance
 
Wang, Lu


Major: MPA

Favorite Dance Type: Daizu

Xue, Jia (Emma)


Major: Social Welfare

Favorite Dance Type: Belly dance, Chinese Classical Dance

Yang, Jing (Alicia)

 
Favorite Dance Type: Ballet & Chinese Classical Dance 

Zeng, Yan
 

Occupation: Messaging Administrator
 
Hobbies: Dance, Singing, Shopping, Piano, Bridge game, Travelling, Video/photo processing

Zhang, Hanwen


Zhang, Mi
 

Major: Information Science
 
Favorite Dance Type: Chinese Folk Dance, Chinese Classic Dance   

                            

                       Chen, Wei

Major: Dance/ Movement Therapy 

Favorite Dance Type: Chinese Classical Dance

                   

Guo, Aoqing


                        Li, Jun

                      
                         
                          Li, Lulu

Tang, Xiaowen

Major: Social Work

Favorite Dance Type: Chinese Classical Dance 

Xu, Chengcheng

Major: Finance

Favorite Dance Type: Dai Dance, Uygur Dance

  

Zhang, Chenyao

 
Major: Chemical Engineering

Favorite Dance Type: Chinese Classical Dance

   Zhang, Ruochen


Zhao, Zini 

   


Zhou, Yunjun

Huang, Yun

Li, Xinwei

Xiang, Amy

Xie, Huan

Yu, Yuanning

Zhang, Xiuxian

Zhu, Joy