Current Members

                
                President:       
  
        Chen, Yingying (Lisa)

Major: Materials Science and Engineering

Favorite Dance Type: Chinese Folk and Ethnic Dances


                    President:

Xue, Jia (Emma)


Major: PhD in Social Welfare, Domestic Violence

Favorite Dance Type: Belly dance, Chinese Folk and Classical Dance


             
            Vice-President:  

          Deng, Tanying (Tara)Major: MS in Accounting
 
Hobbies: Chinese Classic Dance & Jazz

          
Zeng, Yan

Occupation: Messaging Administrator
 
Hobbies: Dance, Singing, Shopping, Piano, Bridge game, Travelling, Video/photo processing

    

                 
                    Li, Xiaoguai


Major: Mechanical Engineering and Applied Mechanics

Favorite Dance Type: Chinese Classical Dancing 

Jia, Yanxia

Occupation: Computer Science 

Favorite Dance Type: Classical dance and folk dance


     Qi, Yating


Major: Intercultural Communication

Favorite Dance Type: Latin & Chinese Classical Dance
   
 

Du, Binglu

Major: Computer Graphics and Gaming

Favorite Dance Type: Chinese Ethnic Dances

                       

 

 Wang, Saier


Major: Social Policy

Favorite Dance Type: Ballet & Chinese Classical Dance

       Bao, 

Jiayi 

Major: Applied Economics


                     Wang, Lu

Major: Biostatistics(1st year PhD)

Favorite Dance Type: Chinese Classic Dance and Latin

   

Xinqian, Xiang

Major: 

Favorite Dance Type: Chinese Folk and Ethnic Dances Luong, Linh


Major: Pharmaceutical Science (USP)

Favorite dance type: Chinese folk dance
 
Liu, SiyingFavorite Dance Type: Chinese Folk Dance, Chinese Classic Dance

Chen,Yingwen (Sunny)Major: Master of Accounting

Favorite Dance type: Chinese Classical Dance, Jazz
Yang, Jing (Alicia)

 
Favorite Dance Type: Ballet & Chinese Classical Dance 
                        
Wang, LuMajor: MPA

Favorite Dance Type: Daizu

Liu, Qing


Zhang, Mi

 

Major: Information Science
 
Favorite Dance Type: Chinese Folk Dance, Chinese Classic Dance   

                            

                       Chen, Wei

Major: Dance/ Movement Therapy 

Favorite Dance Type: Chinese Classical Dance

    

Guo, Aoqing


     Li, Jun

                      
                         
                         Li, Lulu

Tang, Xiaowen

Major: Social Work

Favorite Dance Type: Chinese Classical Dance 

Xu, Chengcheng

Major: Finance

Favorite Dance Type: Dai Dance, Uygur Dance

  

Zhang, Chenyao

 
Major: Chemical Engineering

Favorite Dance Type: Chinese Classical Dance

   Zhang, Ruochen


Zhao, Zini 

   


Zhou, Yunjun

Huang, Yun

Li, Xinwei

Xiang, Amy

Xie, Huan

Yu, Yuanning

Zhang, Xiuxian

Zhu, Joy