Committee

  May 2014 - Present

Co-presidents:    Jia Xue (Emma), Lisa Chen

Vice President:   Tanying Deng (Tara)

Treasurer:            Xiaoguai Li

Publicity:              Binglu Du

Costumes:             Qing Liu


Chapters:

Upenn Chapter: Jia Xue

Drexel Chapter: Tanying Deng

Temple Chapter: Jiao Li


  May 2012 - May 2014

President:             Lisa Y. Chen

Vice President:    Mi Zhang
Secretary:              Yan Zeng
Treasurer:             Naijia Guo
Costumes:             Qing Liu
Photographer:     Bo Zhao
 
Chapters:
Upenn Chapter:  Lisa Y. Chen
Drexel Chapter:   Mi Zhang
 
 

  May 2012 -May 2013

President:              Wei Chen

Vice President:     Yue Yi  - Operation, HR& social dance
                                   Lisa Y. Chen - Performances info and organization
Secretary:               Naijia Guo
Treasurer:              Chengcheng Xu
Dance Director:    Yan Zeng, Wei Chen
Activity:                  Xin Liu
Media:                     Wei Chen
Photographer:      Bo Zhao
 
Chapters:
Upenn Chapter:   Yunjun Zhou
Drexel Chapter:   Aoqing Guo

 

  May 2011 -May 2012

President:               Naijia Guo

Vice President:     Yi Yue - Operation, HR & Social Dances

Secretary:               Qing Liu

Treasurer:              Chengcheng Xu

Dance Director:    Wei Chen, Chengcheng Xu

Outreach:               Lisa Chen, Wei Hou, Yan Zeng

Activity:                   Xin Liu

Photographer:      Wei Chen

Media:                     Zini Zhao

 

Chapters:

Upenn Chapter:  Lisa Chen

Drexel Chapter:   Li Cheng, Aoqing Guo

 

  May 2010 - May 2011

President:              Qing Liu

Vice President:     Yi Yue - Operation, HR & Social Dances

Secretary:               Jun Li

Treasurer:              Naijia Guo

Dance Director:   Chengcheng Xu, Fan Yang, Hongyue Wang

Outreach:               Lisa Chen

Activity:                   Xin Liu

Photographer:      Yong Yang

Media:                     Chengcheng Xu

 

 

  May 2009 - May2010

President:               Jun Li

Vice President:     Yi Yue - Operation, HR & Social Dances

Secretary:               Hangjun Ke

Treasurer:              Qing Liu

Dance Director:    Chengcheng Xu, Xizi Wang, Fan Yang, Yanchun Li, Hongyue Wang, 

Outreach:               Xizi Wang

Publicist:                Wei Hou

Activity:                   Xin Liu

Photographer:      Yong Yang

 

Chapters:

Upenn Chapter:   Jun Li

Drexel Chapter:    Juan Zhu, Hongmiao Zhang

Temple Chapter:  Hongyue Wang

 

  May 2008 - May 2009

 

President:               Hangjun Ke

Vice President:      Yi Yue

Treasure:                Jun Li

Dance Director:    Yanchun Li

Photographer:      Yong Yang

Webmaster:           Xuan Zhang/big

 

  May 2006 - May 2008

 

President:               Caiyan Li

Vice President:      Hangjun Ke

Chief Strategist:    Mei Yang

Treasure:                 Ying Liu

Secretary:                Yi Yue

Webmaster:            Yi Yue

Photographer:       Jun Gao

Sound Designer:   Jun Gao