Alumni

2014

  Guo, Naijia

Major: Economics
 
Favorite Dance Type: Chinese Classical Dance & Dai Dance
 
 

Zhang, Hanwen
 


2013

 Li, Man (Nina) 

 
 

Wang, Mengyue


 Hou, Wei

 

   Hu, Jianli

 Ke, Hangjun

 

 Li, Yanchun

 


2012
 

Shi, Kun

 
 Wang, Hongyue

 
 Cheng, Li
 
 

Zhou, Yu

 

 

Zhang, Qianying 

 
 
 
 
2011
 

Li,Boshan

 Zhang, Zhen  

 Chen, Yixing 

 Chen, Lei  

 Zhang, Yan

Carmen, Delehanty    

Wang, Limin

  Wu, Linda

 Tian, Tian

 Ma, Chenjuan 

 Zhai, Huifang

Ren, Zhong

   
 
2010
 
Zhu, Juan

 
 Wang, Xizi
 
 
 Zhang, Hongmiao

  Yang, Fan

Zhao, Lin

 

 

Yu, Fang 

Chen, Ying 

 Ou, Ni

 
 
2009
 

Li, Caiyan

  

Zhang, Lei

 
Zhang, Xuan (Big)
 
 

Zhang, Xuan (Small) 

 
Xie, Ting 

 

 

Du, Zhimin