Home Cartref

       THE PLACE-NAMES OF THE PARISH OF PENDERYN
                               Enwau Lleoedd Plwyf Penderyn


   This is a survey of the place-names of the parish of Penderyn, located at the northern end of the Cynon Valley. The parish, once part of the old county of Breconshire, is now part of Rhondda Cynon Taf. 
Archwiliad i enwau llefydd plwyf Penderyn. Mae'r plwyf wedi ei lleoli yng ngogledd Cwm Cynon. Roedd y plwyf yn rhan o Sir Frycheiniog gynt, ond mae'n awr yng nghlwm i Rhondda Cynon Taf.

The aim of the survey is to collect as many place-names within the parish as possible, so that historical fact and data can be preserved, changes in the names and locations can be identified and more accurate etymologies may possibly be revealed.  
Amcan yr archwiliad yw casglu cymaint o enwau lleoedd y plwyf a sydd yn bosib, cadw ffeithiau ac enwau hanesyddol, adnabod newidiadau enwau a lleoliadau, er mwyn dod o hyd i geirdarddiadau cywir a chredadwy. 

Where possible names of landowners, residents, occupations and language will also be shown to give a snapshot of parish life through the ages.  
Lle mae'n bosib, dangosir enwau tirfeddianwyr, trigolion, swyddi a ieithoedd er mwyn cael braslun o'r bywyd lleol dros y blynyddoedd.

Place-names will not be translated but where possible their elements will be recorded. 
Ni chyfieithir yr enwau ond dangosir eu helfennau os yw'n bosib gwneud hynny.
A list of elements and their meanings is provided.       
Darperir restr o'r elfennau gyda'u hystyron.  

The survey will show the spellings at the recorded time, followed by an abbreviation of the source. An abbreviation list is shown.
Bydd yr archwiliad yn dangos y sillafiadau fel yr oeddent yn y dyddiad a nodir, i'w ddilyn gyda byrfoddiad o'r ffynhonell. Dangosir rhestr o'r byrfoddadau. 

A special thank you is given to R. F. Peter Powell for his industry in the informative Place-Names of Devynock Hundred. I am also grateful to Celia Morgan, chair of the Penderyn Historical Community Society for all her help and support. 
Carwn ddiolch R. F. Peter Powell am ei waith mawr "Place-Names of Devynock Hundred".   Rwyf hefyd yn ddiolchgar i Celia Morgan, cadeirydd Cymdeithas Hanesyddol Gymunedol Penderyn, am ei chymorth a'i chefnogaeth.      

The survey is ongoing and will be updated from time to time.
Mae'r archwiliad yn parhau ac yn cael ei adnewyddu o bryd i'w gilydd.

Transcripts of certain sources, including Tithe Appointment Schedules and maps, will also be displayed.
Dangosir ambell ffynhonell gan gynnwys trwasysgrifau Rhestri a Mapiau'r Degwm.

Cysylltwch/contact - cyfeiriad ebost / email address: 
                                                                                                dericj@gmail.com


          If any of this material is used elsewhere, will you please acknowledge the source.
 Os ddefnyddir rhan o'r cynnwys yma mewn man arall, a fyddwch gystal a chydnabod y ffynhonell. 
Comments