ลายพิณ

ลาย โปงลาง

- - - - - - - ม - ซ – ล - ซ - ล - - - ล - - - ร - ด – ล - ซ – ล
- - - ล - - - ด - ร – ม - ร – ม - - - ม - - - ล - ซ – ม - ร – ม
- - - ม - - - ม - ซ – ล - ซ – ล - - - ล - - - ร - ด – ล - ซ – ล
- - - ล - - - ซ - ม – ล - ซ - ม - - - ม - - - ด - ร – ซ - ร – ม
- - - ม - - - ซ - ม – ล - ซ – ม - - - ม - - - ด - ร – ซ - ร – ม
- - - ม - ม - ร - ด - ล - ซ - ล - ด - ร - ม - ร - ด - ล - ซ - ล


ลาย บายศรีสู่ขวัญ

- - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - - ม - ซ – ล
- - - - - ซ – ม - ร – ด - ม – ร - - - - - ซ – ม - ร – ด - ม – ร
- - - - - ม – ร - ด – ท - ล – ซ - - - - - - - - - ล – ด - ล – ด
- - - - - ร – ม - ร – ด - ล – ด - - - - - ร – ม - ซ – ล - ซ – ล
- - - - - - - - - - - - - - - ซ - - - - - ด – ล - ซ – ม - ร – ซ
- - - - - - - - - - - - - - - ด - - - - - ม – ร - ด – ล - ซ – ด
- - - - - - - - - - - - - - - ด - - - - - ร – ม - ซ – ม - ร – ม
- - - - - ซ – ด - - - - - ร – ม - - - ม - ซ – ล - - - ซ - - - ซ
- - - - - - - - - - - - - - - ซ - - - - - ด – ล - ซ – ม - ร – ซ
- - - - - - - - - - - - - - - ด - - - - - ม – ร - ด – ล - ซ – ด
- - - - - - - - - - - - - - - ด - - - - - ร – ม - ซ – ล - ด – ร
- - - - - ม – ร - - - - - ด – ล - ซ – ล - ด - ซ - ล – ด - ล – ด
- - - - - ม - ร - ด – ร - ม – ร - - - - (ซ้ำ) 

ลาย ตังหวาย

- - - - - ม ซ ม - ด – ร - ม ซ ด - ล ล ล - ม ซ ม - ด – ร - ม ซ ด
- ล ล ล - ม ซ ร - ร ด ล ด ร ด - ล ล ล - ม ซ ร - ร ด ล ด ร ด
- ล ล ล -ลํ – ซ ซ ม ร - ม ซ ด - ล ล ล - ลํ – ซ ซ ม ร - ม ซ ด
- ล ล ล - ดํ ดํ ดํ - ล – ซ - ซ ม ร - ม ซ ด - ล - - - ล ล ล - ล – ด
- ร - ซ - ล - - 


ลาย แมงภู่ตอมดอกไม้

- - - ด - - - ร - - - ม - - - - - - - - - - - - - ล ล ล - - - -
- ล – ม - ม ซ ม ร ม ซ ม - ล ล ล - ล – ร - ร ด ร ม ร ด ร - ล ล ล
- ล – ม - ม ซ ม ร ม ซ ม - ล ล ล - ล – ร - ร ด ร ม ร ด ร - ล ซ ม
ซ ร ม ด - ด ร ซ ร ม ซ ม - ล ซ ม ซ ร ม ด - ด ร ซ ร ม ซ ม - ม ซ ม
ซ ล ซ ล - ล ด ร ด ล ซ ล - ม ซ ม ซ ล ซ ล - ล ด ร ด ล ซ ล - ม ซ ด
ร ม ร ม - ม ซ ล ซ ม ร ม - ม ซ ด ร ม ร ม - ม ซ ล ซ ม ร ม - ด – ร
ม ร ด ร - ร ด ล ด ร ด ร - ร ด ร ม ร ด ร - ล ซ ม ซ ร ม ด - ด ร ซ
ร ม ซ ม - ล ซ ม ซ ร ม ด - ด ร ซ ร ม ซ ม - ล - ร ล ด ล ด - ด ร ซ
ร ม ซ ม - ล - ร ล ด ล ด - ด ร ซ ร ม ซ ม ลาย น้ำโตนตาด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ม - - - ม - - - ม - - - -
- ม ซ ม - ม ร ม ร ม ซ ด - - - - - ม ซ ม - ม ร ม ร ม ซ ด - - - -
- ม ซ ม - ม ร ม ร ม ซ ล - - - - ม ซ ม - ม ร ม ร ม ซ ล - - - -
- ม ซ ล ซ ล ด ล ซ ม ร ม - - - - - ม ซ ด - ด ร ซ ร ม ซ ม - - - -
- ม ซ ล ซ ล ด ล ซ ม ร ม - - - - - ม ซ ด - ด ร ซ ร ม ซ ม - - - -
- ม ซ ร ม ร ด ล ด ร ล ด - ล – ม ม – ซ ร ม ร ด ล ด ร ล ด - - - -


ลาย ศรีโคตรบูรณ์

- - - ด - - ม ร - ด ร ม ซ ม ซ ร - ด ล ด - - ม ร - ด ร ม ซ ม ร ม
**ซ มซล - ด – ล - ซ ม ล - ด – ล - ซ ม ล ด ร ด ล - ซ ม ล - ด – ล
- ซ ม ล ด ซ ด ล ซ ม ร ม - ด ร ม - ซ ร ม - ด ร ม - ซ ร ม - ด ร ม
- ร ด ด - - - ม - ร ด ด - - - ม - ร ด ร - ด – ร ม ร ด ล - ด – ร
ม ร ด ร ม ร ซ ม รดทล - - - ม ร ด ท ล - - - ม ร ด ท ล - ท ล ร
- ด ท ล - ท ล ซ รดทล - ท ล ร - ด ท ล - ล – ด ร ม ซ ม ซ ม ร ด
ล ด ร ม - ล – ด รมซม ซ ม ซร** 

ลาย นกไซบินข้ามทุ่ง

- ม ซ ล ล ด ซ ล - ม ซ ล ล ด ซ ล - ด ร ม ม ซ ร ม - ด ร ม ม ซ ร ม
- ม ซ ล ล ด ซ ล - ม ซ ล ล ด ซ ล - ม ร ด ล ด ซ ล - ม ร ด ล ด ซ ล
- ซ ม ร ด ล ซ ล - ซ ม ร ด ล ซ ล - ซ ม ร ม ด ม ร ม ด ม ร ด ล ซ ล
- ด ร ม ม ซ ร ม - ด ร ม ม ซ ร ม ม ด ม ร ด ล ซ ล ม ด ม ร ด ล ซ ล


โชว์วง (ศรีกระนวนฯ) แต่งโดย จักรพงษ์ เพชรแสน

- - - - - - - - - - - - - - - ล - - - - - - - - - - - - - - - -
- ล - - - ด - ล - - - ซ - - - ม - - - - - - - - - - - - - - - -
- ม - - - ซ - ล - - - ซ - ม - ร - - - - - - - - - - - - - - - -
- ล - - - ด - ร - ม - ร - ด - ล - - - - - - - - - - - - - - - ล
- ล - ล - ล - ล - ล - ล - ล - ล - ดํ - - - ท - ล - ท - - - ซ - ล
- - - - - - - - - - - - - - - - - ล - - - ท - ด - ท - - - ล - ซ
- - - - - - - - - - - - - - - - - ม - - - ซ - ล - ซ - - - ม - ร
- - - - - - - - - - - - - - - - - ล - - - ด - ร - ม - ร - ด - ล
- - - - - - - - - - - - - - - - - ดํ - - - ท - ล - ท - - - ซ – ล
- - - - - - - - - - - - - - - - - ล - - - ท – ด - ท - - - ล - ซ
- - - - - - - - - - - - - - - - - ม - - - ซ - ล - ซ - - - ม - ร
- - - - - - - - - - - - - - - - - ล - - - ด - ร - ม - ร - ด - ล
- - - - - - - - - - - - - - - - - ล ด ล - ซ - ล - ด - ร - ม - ซ
- ล ซ ม - ซ ล - - ดํ - ท - ล - ซ - ล ซ ม - ซ - ล - ดํ - ท - ล - ซ
- ดํ - ท - ล - ซ - ดํ - ท - ล - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - - - -
- - - -
- - - - - ล ซ ม - ซ - ล กลอง 
(- ล - - - ม - ซ - ล ซ ม - ซ - ล - - - - - ซ - ล - ท - ล ท ล ซ ม
- - - - - ม - ซ - ม ร ม - ซ - ร - - - - - ด - ร - ม - ร ม ร ด ล
- - - - - ม - ซ - ม ร ม - ซ - ล - - - - - ซ - ล - ท - ล ท ล ซ ม
- - - - - ม - ซ - ม ร ม - ซ - ร - - - - - ด - ร - ม - ร ม ร ด ล
- - - - - ม - ซ - ม ร ม - ซ - ร - ม ร ด - ร - ม - ม ซ ม - ซ - ล
- - - - - - - ล - ด - - - ร – ม - ร - - - ด - ร - ล - - - ซ - ล
- - - - - - - ล - ด - - - ร - ม - ร - - - ด - ร - ล - - - ซ - ล)

ลาย แพรวากาฬสินธุ์

พิณ
- - - - - ม ร ด - ร – ด - ล - ด
ท่อนที่1--- ด - - - ด - - - ม - ร – ด - - - ม - ร – ด - ร ด ล - ร – ด
- - - ด - - - ด - - - ม - ร – ด - - - ม - ร – ด - ร ด ล - ร – ด
- - - ร - ซ – ม - - - ร - ด – ม - - - ร - ซ – ม - - - ร - ด ล ด
- - - ด - - - ด - - - ม - ร – ด - - - ม - ร – ด - ร ด ล - ร – ด
- - - ด - - - ด - - - ม - ร – ด - - - ม - ร – ด - ร ด ล - ร – ด
- - - ม - ซ – ด - ร – ม - ซ – ม - ด – ร - ด – ม - ร – ม - ซ – ม
- ด – ร - ด – ม - ร – ด - ล – ด - - - ด - - - ด - - - ม - ร – ด
- ม – ม - ร – ด - ร ด ล - ร – ด - - - ด - - - ด - - - ม - ร – ด
ท่อนที่2---ม - ร – ด - ร ด ล ดํ ร ด ล - - - -* - ล – ม ซ ม ร ด ล ด ร ม
- ซ ม ซ ม ล ซ ม ม ซ – ร ม ร ด ล - - - - - ล – ม ซ ม ร ด ล ด ร ม
- ซ ม ซ ม ล ซ ม ม ซ – ร ม ร ด ล - - - - - ล ด ร ม ร ด ล ด ล ด ร
- - - - - ล ด ร ม ร ด ล ด ล ด ร (- ม ร ด ร ม – ร - ด – ล ซมซล)2รอบ
- - - - - ม ซ ล ล ซ – ม ม – ซ ล - ดํ – ซ - ดํ – ล - ล ซ ม - ม ซ ล
- - - - - ม ซ ล - ล ซ ม - ม ซ ล - ดํ – ซ - ดํ – ล - ด ซ ม ร ด ร ม
- - - - - ม ซ ร ม ร ด ล ด ล ด ร - - - - - ม ซ ร ม ร ด ล ซ ล ด ร
- ม ร ด ร ม – ร - ด – ล ซ ม ซ ล - ม ร ด ร ม – ร - ดํ – ล ซ ม ซ ล
ท่อนที่3---ล - ด ร ม - ม ซ ม ร ด ร ม - ล – ม - ด ร ม - ม ซ ม ร ด ร ม
- ล – ม - ด ร ม - ซ – ซ - ด ร ม - ล – ม - ด ร ม - ซ – ซ - ด ร ม
- ด – ล - ด – ซ ซ ล – ซ ล ด ร ม - ด – ล - ด – ซ - ซ ล ซ ล ด ร ม
- ม ซ ม ร ม ซ ร ม ร ด ร ด ล ซ ล - ม ซ ม ร ม ซ ร ม ร ด ร ด ล ซ ล
- ม – ล - ซ – ล - ม – ล - ซ – ล - ม – ล - ซ – ล - ล ด ล - ล ด ร
- ม ซ ม ร ม ซ ด ล ด ร ซ ร ม ซ ม - ล ด ล ซ ม ซ ล ซ ล ด ล ซ ม ซ ล
- มํ รํ ดํ รํ มํ ดํ รํ ม ด ม ร ด ล ซ ล ด ซ ด ล ซ ม ซ ล ด ซ ด ล ซ ม ร ม
- ด ล ด ร ม ซ ร ม ร ด ร ด ล ซ ล - ด – ล - ด – ซ - ล – ซ - ด ร ม
- ด – ล - ด – ซ - ล – ซ - ด ร ม - ม ซ ม ร ม ซ ร ม ร ด ร ด ล ซ ล
- ม ซ ม ร ม ซ ร ม ร ด ร ม ซ - - - - - ล ลาย เต้ยธรรมดา

(- - - ล - ด - ร - ม – ด - - - ล)2รอบ - ม – ซ - ซ - ด - ร – ม - - - -
- ล – ม - ล – ซ - ม – ซ - - - ร - ม – ด - - - ร - ม – ซ - ซ – ด
- ร – ม - ซ – ร - ม – ด - ลํ - ซ - ม – ร - - - ด - ล - ซ - ลํ – ซ
- ม - ร - ด – ร - ม - ซ - - - ด - - - ล 


ลาย เต้ยโขง

- - - ล - - - ซ - ม – ล - - - ซ - ด – ล - - - ซ - ม – ล - - - -
- - - ล - - - ซ - ม – ล - - - ซ - ด – ล - - - ซ - ม – ล - - - -
- ซ – ม - - - ร - ด – ม - - - ร - ซ – ม - - - ร - ด – ล - - - ด
- ร - ม - ร – ด - ซ - ล - - - ด - ร - ม - ร – ด - ซ - ล - - - -

ลาย เต้ยพม่า

- ล – ท - ล - ท - ล – ซ - ล - ซ - ด – ล - ซ - ด - ร – ม - - - -
- ม – ม - ล – ซ - ม – ร - ด – ร - ล – ด - ร – ม - ร – ด - - - -
- ล – ด - - - - - ร – ม - ซ – ล - ซ – ม - ซ – ร - ร – ร - - - -
- ล – ร - - - - - ล – ท - ล – ซ - ล – ท - ร – ด - ท – ล - - - -
- ล – ร - - - - - ล – ท - ล – ซ - ล – ท - ร – ด - ท - ล - ล – ซ
- ล - ท - ร – ด - ท - ล 

ลาย มโหรีอีสาน

- - - - - ล ด ร - ร ด ล ด ร - ด - ล ด ล - ซ ล ด - - - ร ม ซ - ม
- - - - - ล – ม ซ ม ร ด ล ด ร ม - ม ซ ล - ล ซ ม - ร ม ซ - ด – ซ
- - - - - ล ด ร - ม ซ ม ร ม ซ ล - ล ซ ม - ม ซ ล ซ ล ด ล - ม ร ด
ล ด ร ม ซ ล ซ ม - ร - ด (- ซ - - - ม - ร ม ร ด ล ด ร – ด) 


ลาย ภูไทกาฬสินธุ์

- - - - - ม – ด - ร – ม - ร - ด - - - ล - ม – ด - ร – ม - ร – ดํ
- - - ม - ร – ซ - ร – ม - ซ – ด - - - ล - ม – ด - ร – ม - ซ – ด
- - - ม - ร – ด - ร – ม - ซ – ล - - - ม - ร – ด - ร – ม - ซ – ล
- - - - - ม – ด - ร – ม - ร – ด - - - ล - ม – ด - ร – ม - ซ – ด
- - - ม - ร – ซ - ร – ม - ซ – ด - - - ล - ม – ซ - ร – ม - ซ – ด
- - - ม - ร – ด - ร – ม - ซ – ล - - - ม - ร – ด - ร – ม - ซ – ล
*- - - ม ม ม - - - ร – ด - ล – ม - - - ล - ด – ร - ม – ร - ด – ล
- - - ล - ด – ร - ม – ร - ด – ล - - - ม ม ม - - - ร – ด - ล – ด
- ร – ด - ล – ด - ร – ม - ซ – ม - - - ล - ซ – ม - ร – ม - ซ – ม
- - - ล - ซ – ม - ร – ม - ซ – ล - - - - - ร – ด - ล – ด - ซ – ล
- - - - - ร – ด - ล – ด - ซ – ล - ด – ร - ซ – ม - ร – ด - ซ – ล
- ด ซ ล - ด ซ ล - ซ – ม - ร – ม - ซ – ล - ด – ล - ซ – ม - ร – ม
- - - - - ซ – ม - ร - ด - ซ - ล - ด - ร - ม – ร - ด – ล - ซ – ล

ลาย ออนซอนอีสาน

*- - - ล - ด - ล - ด – ซ - ล – ด - - - ล - ด – ร - ด – ม - ร - ด
- - - ล - ด – ล - ด – ซ - ล – ด - - - ร - ด – ร - ม – ล - ซ – ซ
- - - - - - - - - ร – ม - ซ – ล - ซ – ล - ด – ล - ซ – ม - ซ – ซ
- - - - - - - - - ด – ร - ด – ล - ซ – ล - ด – ล - ซ – ม - ซ – ซ
- - - ม - - - ร - - - ด - - - ล - ด – ล - ซ – ล - ด – ม - ร – ด
- - - ม - ซ – ร - ม – ร - ด – ล - ด – ล - ซ – ล - ด – ม - ร – ด
**- - - ล - ด – ล - ด – ซ - ล – ด - - - ล - ด – ร - ด – ม - ร – ด
- - - ล - ด – ล - ด – ซ - ล – ด - - - ล - ด – ร - ด – ม - ร – ด
- - - ซ - ล – ร รม – ร รม – ร - - - ซ - ล – ด ดร – ด ดร – ด
- - - ซ - ล – ร รม–ร รม-ร - - - ซ - ล – ด ดร-ด ดร-ด
-ดลด รดลด - ร – ม - ซ – ซ -ลซม - ซ – ล - ซ – ม - ซ – ซ
- - - - - ด – ล - ซ – ม - ซ – ซ - - - - - ม – ร - ด – ล - ล – ล
- - - - - ม – ร - ด – ล - ด – ด - ม – ร - ด – ล - ด – ซ - ซ – ซ
- ซ - ม - ร – ด - ร – ม - ร – ม - ซ - ม - ร – ด - ร - ด - ล – ด


ลายลำเพลิน (ลายน้อย)
(ร – ล)
- - - ร - ฟ ซ ล - - - - - ฟ ซ ล - ด ล ซ - ฟ ร ฟ - ฟ ร ซ - ฟ ซ ล
- ด ล ฟ ซ ด ซ ล - - - ร - ร – ล ด ร ฟ ร - ด ล ร - ร ฟ ร - ด ล ล
ด ล ซ ฟ ฟ ซ ล ด - - - ล - ด ร ร ด ล ด ร - ฟ – ร - ซ ฟ ร ฟ ด ร ล
ร ล ด ซ ล ซ ฟ ร - - - ฟ ร ฟ ซ ล ร ล ด ฟ ซ ด ซ ล - - - ฟ - ล – ซ
ล ซ ฟ ร - ด – ร - - - ล - ด – ซ ล ซ ฟ ร - ด – ร - - - - 

ลำเพลิน (ลายใหญ่)
(ล – ม)
(เกริ่น)  ล ล ม ซ ล ซ – ม   ม ซ ม ล   ด ร ล ด – ล   ล ล ร ล ด ซ ล ม – ซ ม
- - - ซ - - ซ ซ ลซมรดล ท ร ท ร - ท ร ล - - ท ร มรทลซล - ด – ร
ล ซ ร ม ล ซ ม ร ด ล ซ ล - - - ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ซ ล - ซ - -
- ม ร ม - - ม ร ด ล ซ ล - - - ซ - ซ – ด ร ม ซ ท ล ซ ร ม - ล – ล
ซ ร ม ล - ด ล ด - ร ม ซ - ม ซ ล ล ม ซ ม ล - ด – ล ม ซ ล ล ม ซ ม ซ
- ด – ล - ร ด ล - ด – ซ - ล – ม - ล – ม - ซ – ร ม ร ด ล - ด  ล -
- ร – ม - ล – ม - ซ – ด ร ซ ร ม - ด ม ร - ม – ร ด ล ซ ล - ม ซ ร
- ม - ร ด ล ซ ล - - - - 
เซิ้งบั้งไฟ (ลายน้อย)
(ร – ล)
- - - ร - ด ล ร - ด ฟ ร - ด ล ร - - - ซ - ฟ ร ซ - ฟ ล ซ - ฟ ร ซ
- - - ซ - ฟ ร ซ - ฟ ล ซ - ฟ ร ร - - - ล - ซ – ล - ซ – ล ซ ล ฟ ซ
- - - ร - ฟ ซ ล - ร – ฟ ซ ล ซ ล - ซ – ล - ซ – ล - ฟ ล ซ - ฟ ร ฟ
- - - ร - ล – ซ - ฟ ล ซ - ฟ ร ร - ซ - ล - ซ – ล - ฟ ล ซ - ฟ ร ฟ

เซิ้งบั้งไฟ (ลายใหญ่)
(ล – ม)
- - - ล - ซ ม ล - ซ ด ล - ซ ม ล - - - ร - ด ล ร - ด ม ร - ด ล ร
- - - ร - ด ล ร - ด ม ร - ด ล ล - - - ม - ร – ม - ร – ม ร ม ด ร
- - - ล - ด ร ม - ล – ด ร ม ร ม - ร – ม - ร – ม - ด ม ร - ด ล ด
- - - ล - ม – ร - ด ม ร - ด ล ล - ร - ม - ร – ม - ด ม ร - ด ล ดลำคอนสวรรค์ (ลายใหญ่)
(ล – ม)
ซ ล ด ร - - - - ซ ล ด ร - ม ร ด ร ม ด ร - ม ร ด ร ม ร ม ล ซ ม ร
ซ ล ด ร - - - - ซ ล ด ร - ม ร ด ร ม ด ร - ม ร ด ร ม ร ม ล ซ ม ร
ซ ล ด ร - - - - - ซ – ซ - ด – ล ซ ล ด ซ - ร ด ล ซ ล ม ซ - ซ ซ ม
ร ม ด ร - - - - ซ ล ด ร - ม ร ด ร ม ด ร - ม ร ด ร ม ร ม ล ซ ม ร
ด ล ด ร - - - - ซ ล ด ร ม ด ม ร ด ล ซ ซ ซ ล ด ร ม ด ม ร ด ล ซ ซ

สังข์สินชัย (ลายน้อย)
(ร – ล)
- - - ร - - - ร - - - ร - - - ร - ด ล ร - ร - ด - ล ซ ล 
- ด – ล ซ ล ด ร - ฟ ร ฟ - ซ ล ด - - - ฟ - ซ ล ด - ด – ฟ ซ ล ฟ ซ
- - - ซ - ฟ ร ซ - ซ – ม - ร ด ร - - - ซ - ฟ ร ซ - ซ – ม - ร ด ร
- - - ม - ม – ด - ม – ด ร ม ด ร - - - ซ - ม – ด - ม – ด ร ม ด ร
- ล ด ร ฟ ด ฟ ร ด ล ด ร - - - - - ล ด ร ฟ ด ฟ ร ด ล ซ ล - - - -

สังข์สินชัย (ลายใหญ่)
(ล – ม)
(เกริ่น)  ล ล ม / ล ซ ม / ม ซ ม ล / ด ซ ล ด / - ม ซ ด / ร ม ร ซ / ด ร ม ล / ม ซ ม ร / ม ด – ล / - - - -
- - - ล - - - ล - - - ล - - - ล - ซ ม ล - ล – ซ - ม ร ม - - - ล 
ซ ม ล - ล – ซ - ม ร ม - ซ – ม ร ม ซ ล - ด ล ด - ร ม ซ - - - ด
ร ม ซ - ซ – ด ร ม ด ร - - - ร - ด ล ร - ร – ท - ล ซ ล - - - ร
ด ล ร - ร – ท - ล ซ ล - - - ท - ท – ซ - ท – ซ ล ท ซ ล - - - ร
ท – ซ - ท – ซ ล ท ซ ล - ม ซ ล ด ซ ด ล ซ ม ซ ล - ม ซ ล ด ซ ด ล
ซ ม ร ม - - - ล - ซ ม ล - ล - ซ - ม ร ม - - - - 
ลำเพลิน (ลายใหญ่)
(ล – ม)
(เกริ่น)  ล ล ม ซ ล ซ – ม   ม ซ ม ล   ด ร ล ด – ล   ล ล ร ล ด ซ ล ม – ซ ม
- - - ซ - - ซ ซ ลซมรดล ท ร ท ร - ท ร ล - - ท ร มรทลซล - ด – ร
ล ซ ร ม ล ซ ม ร ด ล ซ ล - - - ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ซ ล - ซ - -
- ม ร ม - - ม ร ด ล ซ ล - - - ซ - ซ – ด ร ม ซ ท ล ซ ร ม - ล – ล
ซ ร ม ล - ด ล ด - ร ม ซ - ม ซ ล ล ม ซ ม ล - ด – ล ม ซ ล ล ม ซ ม ซ
- ด – ล - ร ด ล - ด – ซ - ล – ม - ล – ม - ซ – ร ม ร ด ล - ด  ล -
- ร – ม - ล – ม - ซ – ด ร ซ ร ม - ด ม ร - ม – ร ด ล ซ ล - ม ซ ร
- ม - ร ด ล ซ ล - - - - 

โชว์วง

- - - - - - - - - - - - ล - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ล – ด - ล – ด - ล – ซ - ม – ซ - - - - - - - - - - - - ล - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - กลอง จังหวะ3ช่า 4 รอบ ส่งกลอง
( - ล - ล - ล – ด - ล – ล - ม – ซ - ม – ม - ม – ซ - ม ม)2รอบ - ร – ร
- - - ม - ด – ร - - - ด - ม – ร - ด – ล - ซ – ล - - - - - ล – ด
- - - ล - ด – ร - - - ด - - - ร - ซ – ม - ม – ม - - - - - - - ล
- - - ล - ล – ล - - - - - - - ล - - - ล - ล – ล - - - - - ร – ม
- - - - - ซ – ล - - - - - ซ – ม - ร – ม - ซ – ล - - - - - ร – ม
- - - - - ซ – ล - ด – ล - ซ – ด - - - ร - ม – ซ - - - - - ร – ม
- - - - - ซ – ล - ด – ล - ซ – ด - ร – ม - ซ – ม - - - - - ร – ด
- - - ร - ล – ด - - - ล - ม – ซ - ด – ล - ซ – ล - - - - - ล – ด
- - - ล - ด – ร - - - ด - - - ร - ซ – ม - ม – ม - - - - - - - ล
- - - ล - ล – ล - - - - - - - ล - - - ล - ล – ล - - - - - ม – ล
- ล – ซ - ล – ซ - - - ล - ม – ล - ล – ซ - ซ – ล - - - ล - ม – ล
- ล – ซ ซ - - ด - - - - - - - - - - - - - - - ล - - - - - - - -
- - - - - - - - - ด – ด - ล – ล - ซ – ซ - ม – ม - ด – ด - ล – ล
- ซ – ซ - ม – ม - ด – ด - ล – ล - ซ – ซ - ม – ม - ร – ร - ม – ม
- ร – ร - ด – ด - ม – ม - ร – ร - ด – ด - ล – ล - ม – ล - ล – ซ
- ซ – ล - - - - - ม – ล - ล – ซ - ซ – ล - - - - - ม – ล - ล – ซ
- ซ – ล - - - - - ม – ล - ล – ซ - ซ – ล - - - - - ม – ม - ซ – ซ
- ล – ล - ด – ด - ล – ล - ซ – ซ - ม – ม - ล – ล - ด – ด - ร – ร
- ม – ม - ร – ร - ด – ด - ล – ล - - - - - ม – ล - ล – ซ - ซ – ล
- - - - - ม – ล - ล – ซ - ซ – ล - - - - - ม – ล - ล – ซ - ซ – ล
- - - - - ม – ล - ล – ซ - ซ – ล - ล – ล - - - ด - ด – ด ร - - -
- ร - ร - - - ม 

ลาย ศรีทันดร

- - - - - - - ด - - - ด - - - ด - - - - - - - ด - ด ล ซ - ล - ด 
- - - - - - - ร - ร ด ล - ด – ร - - - - - - - ด - ด ล ซ - ล – ด
- - - - - - - ร - ร ด ล - ด – ร - - - - - ม ดร - ม ด ร ล ม ด ร
- - - - - ม ด ร - ม ร ด ล ม ด ร - - - - - ล ด ร - ม ร ด ล ม ด ร
- - - - - ล ด ร - ซํ – ม - ร ด ร - - - ร ม ซ ม ซ ล ซ ด ล ซ ม ร ด
- - - ร ม ซ ม ซ ล ซ ด ร ซ ม ร ด - ล – ด ล ด ร ม ซ ม ร ด ล ม ด ร
- ล - ด ล ด ร ม ซํ ม ด ร ล ม ด ร - - - - ลาย ลมพัดพร้าว

- - - ด - ด ม ร ม ด ร ม *- ม ล ซ - ซ ล ม - ม ล ซ - ซ ด ล - ล ร ท
- ท ร ล ร ท ร ล ท ล ท ซ - ซ ล ซ ล ซ ล ด - ด ร ซ ร ม ซ ม - ม ล ม
ซ ร ม ด ล ด ร ซ ร ม ซ ม - ล – ม - ล – ม - ล ซ ม - ล ซ ม - ม ซ ม
ร ม ซ ม ล ม ซ ม ร ม ซ ม - ม ซ ม ร ม ซ ม ล ม ซ ด ร ซ ร ม - ล – ด
- ล ด ร - ร – ด ล ม ด ร - ม ซ ม ร ม ด ร - ร – ด ล ม ด ร - ซ ด. ล
ซ ม ซ ร - - - ด ล ด ร ม * 
- ล - ม - ร – ซ - ร - ม - ล – ด - ล - ร - ม – ร ม ร ด ร ม ซ – ลลาย เซิ้งแหย่ไข่มดแดง

*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลดร - - - - ซลดร
- - - - ซลดร -รดล ซลดร -รดล ซลดร มรดล - ซ – ซ
**- - - - - ซ – ซ - - - - - ล – ด - - - ร - ด – ซ - ม – ด รม-ร
- มซล - ม – ซ - ม – ด รม-ร - - - - - ซ – ม ลมซร มรดล
- - - - - ซ – ม ลมซร มรดล - ซ – ล - ด – ม ซมรด - ล – ด
-รดร - ม – ม ซมรด - ล – ด - - - - - ซ – ม -มซล ซมซร
- - - - - ซ – ม -มซล ซมซร - ด – ร - ม – ม ซมรด - ล - ด
-รดร - ม – ม ซมรด - ล – ด - - - ด - ล – ซ - ม - ด รม-ร
-มซล - ม – ซ - ม – ด รม-ร - - - - -มซร - - - - -มซร
- - - - -มซร -รดล ซลดร - - - - -มซร - - - - -มซร
- - - - -มซร -รดล ซลดร - - - - ซลดร - - - - ซลดร
- - - - ซลดร -รดล ซลดร -รดล ซลดร ม ร ด ล - ซ – ซ
- - - - ซลดร - - - - ซลดร - - - - ซลดร -รดล ซลดร
-รดล ซลดร มรดล - ซ – ซ - - - ซ - - - ซ 
*** - - - ร - ด – ล - - - ร - ด – ล
- - - ร - ด – ล -ดลซ ลดซล - - - ร - ด – ล - - - ร - ด – ล
- - - ร - ด – ล -ดลซ ลดซล -ดลซ - ฟ – ซ -ดลซ - ฟ – ซ
-ดลซ ลดลด รดลซ ลดซล - - - ด รมรม - - - - - - - ม
- - - - - - - ม - ม – ม - ม – ม - ล – ล รมรม - ล – ด รมรม
- ล – ร ดล-ร ดล-ร ดล-ร -ดลซ ลดลด รดลซ ลดซล
-ดลซ - ฟ – ซ -ดลซ - ฟ – ซ -ดลซ ลดลด รดลซ ลดซลComments