Home

โครงงานวิทยาศาสตร์


เรื่อง     เปลือกผลไม้ลบคำผิด        


โดย        ด.ญ. ครองขวัญ   รัมทรง  ชั้นม.3/14 เลขที่ 18


ครูที่ปรึกษา      

 1.ครูดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์

2.ครูอาภัทรา  บุญยัง

  3.ครูยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง

    

   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

          ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยาSubpages (24): View All
Comments