Afbraak

Als planten afsterven zal het dode materiaal op de bodem terechtkomen, waar macrofauna, schimmels en micro-organismen. Als deze afbraak verloopt onder zuurstofrijke omstandigheden, dan komt hier voornamelijk CO2 bij vrij, terwijl onder zuurstofarme omstandigheden ook methaan (CH4) vrijkomt. Zowel CO2 als CH4 zijn broeikasgassen, maar CH4 is hierbij ongeveer 30 keer sterker dan CO2

Behalve zuurstof, spelen ook temperatuur en de beschikbaarheid van substraten een belangrijke rol in het bepalen van de afbraaksnelheid. In de sawa's met emkel een minerale zandbodem, is dood plantenmateriaal het voornaamste substraat. Zoals onder het kopje vegetatieontwikkeling te lezen valt, bestaat dit plantenmateriaal in zandsawa's voor het grootste deel uit ondergedoken waterplanten, die sneller en vollediger afbreken dan emergente planten zoals riet en lisdodde. Aangezien de bodem zelf erg arm is, is er weinig extra substraat aanwezig. In sawa's met een extra aangebrachte klei- of organische laag, is behalve dood plantenmateriaal ook extra organisch materiaal beschikbaar in de bodem, wat ook afgebroken kan worden.  
Comments