راه‌اندازی پايگاه «واژنامه‌ی تخصصی فلسفه»

Post date: Jan 1, 2010 5:05:08 PM

پايگاه «واژنامه‌ی تخصصی فلسفه» با واژنامة سی کتاب در پانصد و شصت و هشت صفحه راه‌اندازی شد. آدرس اين پايگاه بهhttp://sites.google.com/site/pdphilosophy  (برای اختصار) تغيير يافت. همچنين کليدواژه‌ها برای بهينه‌سازی جستجو افزوده شد.