خبرها‎ > ‎

راه‌اندازی پايگاه «واژنامه‌ی تخصصی فلسفه»

posted Jan 1, 2010, 9:05 AM by S.Ammar Kalantar

پايگاه «واژنامه‌ی تخصصی فلسفه» با واژنامة سی کتاب در پانصد و شصت و هشت صفحه راه‌اندازی شد. آدرس اين پايگاه بهhttp://sites.google.com/site/pdphilosophy  (برای اختصار) تغيير يافت. همچنين کليدواژه‌ها برای بهينه‌سازی جستجو افزوده شد.

Comments