มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 
https://sites.google.com/site/pckfoundation/phaph-kickrrm

     แถลงข่าวโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษมเหศวรศิววิลาส จำนวน ๑๓ ห้อง เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 
https://sites.google.com/site/pckfoundation/kar-bricakh-prabprung-hx-phu-pwy-mheswr-siw

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อปรับปรุง
หอผู้ป่วยพิเศษมเหศวรศิววิลาส เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
https://sites.google.com/site/pckfoundation/phaph-kickrrm/rab-mxb-lo-prakas-keiyrtikhun
ดร.ไกร บุญบันดาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้บริจาคเงิน
เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

https://sites.google.com/site/pckfoundation/hxng-phises
            โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษมเหศวรศิววิลาส  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี                                                              เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ  ๘๘  พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘