Home            ด้วยกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (Chulabhorn‘s Science-Math Test 2017) 
  • ระดับชั้นประถมศึกษา วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์อยู่เสมอ และกระตุ้นให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้เพื่อบริการทางวิชาการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมัครเข้าสอบ


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »