หน้าแรก

รายงานยอดการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับ ม.1 จำนวน 2031 คน
ระดับ ม.4 จำนวน 887 คน

ขอต้อนรับสู่ส่วนงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
https://sites.google.com/site/pccbr2013/home/regbanner.jpg

สมัครออนไลน์
 สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1 และ ม.4 เมื่อหมดเวลาสมัครสอบ ยังสามารถเข้าระบบ ดูข้อมูลได้

ม.1 และ ม.4 เอกสารที่ต้องส่ง โปรดอ่าน
1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบ
2. ปพ.1 หรือหนังสือรับรองผลการเรียน (ตามแบบของโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ)
3. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครสอบ

การจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
ส่งมาที่ งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ติดต่อสอบถาม
ครูนันทวัน คำสียา 091-329-7199
ครูอมรรัตน์ นิธุรัมย์  089-845-9025

กำหนดการรับสมัคร
    ม.1 วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2560
    ม.4 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560

กำหนดการสอบคัดเลือกฯ
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
    รอบที่ 2 วันที่ 13-14 มกราคม 2561
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
    รอบที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2561

กำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
    รอบที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2561
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
    รอบที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เขตพื้นที่บริการ ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน (ยึดตามที่ตั้งของโรงเรียน)
    บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ชัยภูมิ